ข้าพเจ้านางสาวเจณจิราภรณ์  วงค์ศรี ประเภท ประชาชน

หลักสูตรการพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

ห้วงเดือนพฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและสมาชิกได้นำข้อมูลจากการสำรวจมาวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนในด้านสุขภาพ ตำบลบ้านด่าน เพื่อค้นหาปัญหาในการพัฒนาจิตอาสาที่ดูแลสุขภาพคนในชุมชนในชุมชน  โดยการจัดอบรมพัฒนาอาสาสมัครประจำตำบล เพื่อรู้ทักษะในการดูและผู้สูงอายุ แบบเบื้องต้น

การอบรมพัฒนาจิตอาสาดูแลสุขภาพในชุมชน เป็นการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน โดยจิตอาสา นั้นแก้ปัญหาสุขภาพแนวใหม่โดยการปรับ นโยบายและแผนการดําเนินงาน ด้านสุขภาพเป็นการบริการเชิงรุก ที่มุ่งส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุตามสภาพ ปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยเป็นแกนนําครอบครัว เพื่อดูแลสุขภาพของ คนในครอบครัวและชุมชน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เพื่อสร้างทัศนคติ และทักษะในการดูแลสุขภาพมุ่งให้ความรู้ทางด้านการดูแลสุขภาพตนเองและผู้อื่น และเพื่อสร้างให้เยาวชนมี จิตสํานึกในการเสียสละแก่สวนรวม

เพื่อการตอบสนองต่อสุขภาวะ และสภาวะที่เปลี่ยนแปลงในชุมชนตลอดเวลา การบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพที่มีความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการปัญหาสุขภาพอย่างเป็นเอกภาพในแต่ละอำเภอ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงการบริหารจัดการระบบบริการปฐมภูมิอย่างมีคุณภาพและมีความสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในพื้นที่รวมทั้งลดการส่งต่อ  ลดความแออัดในสถานบริการระดับตติยภูมิอันจะส่งผลให้ประชาชนและชุมชนพึ่งพาตนเอง มีขีดความสามารถในการจัดการปัญหาโรคประจำถิ่นและภัยสุขภาพให้ลดลงได้

กิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ กิ่งอำเภอบ้านด่าน

อื่นๆ

เมนู