ดิฉัน นางสาวจุฑามาศ จันตรง ประเภท บัณฑิตจบใหม่  เป็นผู้จ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (3)

การปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2564 คณะบดีคณะวิทยาการจัดการและทีมงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการธนาคารน้ำใต้ดินได้มีการจัดประชุมออนไลน์ทาง Google meet เพื่อพูดคุยเเละติดตามการปฏิบัติงานของผู้จ้างงานในเเต่ละตำบลและสอบถามความคืบหน้าของการทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินพร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฏิบัติงานลุล่วงไปได้ด้วยดี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ทางทีมงานได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความพร้อมและดูอุปกรณ์ของแต่ละบ้านว่ายังขาดเหลืออะไรบ้าง ทางเราจะได้ช่วยหามาให้เพิ่ม จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาในการลงปฏิบัติจริง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่มาสาธิตพร้อมทั้งให้ความรู้และบอกขั้นตอนวิธีการทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ให้กับชาวบ้านได้ดูเป็นเเนวทางในการปฏิบัติตามที่ถูกต้องและสามารถนำความรู้ที่ได้เอามาปฏิบัติเองได้อีกด้วย

ทั้งนี้ผู้นำชุมชนและลูกบ้าน บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 10 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการร่วมแรงร่วมใจมาฟังการบรรยายการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำธนาคารน้ำใต้ดินแต่เนื่องด้วยจากสถานะการณ์โควิด 19 ทางทีมงานของเราก็ได้มีคัดสรรจำนวนประชากรไม่ให้แออัดหรือมีจำนวนมากจนเกินไปที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการแพร่เชื้อของโรคระบาดดั้งกล่าวนี้และได้มีการป้องกันตามมาตรการโดยการสวมแมสล้างเจลแอลกอฮอล์ร่วมด้วย

เตรียมขวดพลาสติกและขวดแก้วไว้ไปใส่ในหลุม

กรอกน้ำใส่ขวดพลาสติกเพื่อป้องกันการยุบของขวด

เจาะหลุมสะดือเพื่อไว้ว่างท่อ pvc ในจุดกึ่งกลางของหลุม

วางยางรถยนต์ลงไปในหลุมเพื่อเป็นการป้องกันการถล่มของดิน

 

น้ำขวดน้ำพลาสสติกลงไปในหลุมเทลงให้เต็มหลุม

เมื่อนำขวดใส่เต็มหลุมแล้วให้นำผ้าในล่อนมาปิดปากบ่อไว้แล้วนำหินมาเทลงข้างบนให้เต็ม

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู