1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ณ บ้านคู หมู่ 6 บ้านหนองแอ่ หมู่ 5 บ้านคู หมู่ 14 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 15 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ณ บ้านคู หมู่ 6 บ้านหนองแอ่ หมู่ 5 บ้านคู หมู่ 14 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 15 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

          กระผม นายพีรพงษ์ พระจงพันธ์  ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูล จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคู หมู่ 6 บ้านหนองแอ่ หมู่ 5 บ้านคู หมู่ 14 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13  บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 15 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ตามแบบฟอร์ม 2 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19

 

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01

       กะผมและทีมงานได้ ลงพื้นที่ในการทำงานเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากเดือนที่แล้ว ในช่วงวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยได้ให้คำแนะนำในการกรอกแบบสอบถามกับชาวบ้านก่อนและแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บ รวบรวม ข้อมูลเพิ่มเติมที่ยังขาดเหลื่อ ที่บ้านคู หมู่ 6 บ้านหนองแอ่ หมู่ 5 บ้านคู หมู่ 14 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13  บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 15 โดยมีแบบสอบถามประมาณ 100 ชุดเพื่อที่จะนำข้อมูลนั้นมาเป็นแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายของโครงการ โดยชาวบ้านให้ความร่วมมือกรอกแบบสอบถามกันเป็นอย่างดี และกระผมกับทีมงานได้เดินแจกแบบสอบถามการตามบ้านแต่ละหลังจึงมีโอกาสได้สำรวจสภาพแวดล้อมของชุมชนซึ่งตามหมู่บ้านมีถนนคอนกรีต ทุกสายตามซอยหมู่บ้านมีศาลาสำหรับ การประชุมชาวบ้าน มีแหล่งน้ำให้ ให้อุปโภคและบริโภค มีโรงเรียนในหมู่บ้าน และกระผมได้รับมอบหมายให้นำแบบสอบถามที่รวบรวมจากหมู่บ้านอื่นๆเรียบร้อยแล้วมาคีย์ข้อมูลลงใน Google form

 

          ในช่วงวันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเพื่อทำการลงพื้นที่ ในการสำรวจกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และได้สอบถามความเป็นมาเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน จากผู้นำของหมู่บ้านและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มวิสาหกิจ โดยได้สอบถามกับผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11 และ บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 15  เพื่อใช้ข้อมูลในการทำงานต่อไป

ภาพที่ 1 ร่วมประชุมกลุ่มกันเพื่อวางแผนงาน

ภาพที่ 2 สัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกเมฆ

ภาพที่ 3 สัมภาษณ์ชาวบ้าน บ้านหนองผักบุ้ง         

          ในช่วงวันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้ร่วมประชุมกลุ่ม Online กับอาจารย์และทีมงานทุกคน  เพื่อติดตามการทำงานและแบ่งงานกันในการลงพื้นที่ และมอบหมายงานต่างๆ

ภาพที่ 4 ร่วมประชุม Online

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่

          ผลจากการลงเก็บข้อมูลในแต่ละชุมชนพบว่า บ้านโคกเมฆ จุดเด่น มีการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมและเลี้ยงโคขุนขึ้นทะเบียนรัฐวิสาหกิจชุมชน และ บ้านโนนสะอาด มีแปลงผักอินทรีย์ปลอดสารพิษและการทอไหม บ้านหนองผักบุ้งมีการทอเสื่อ แต่ยังไม่มีตลาดรับซื่อทำให้ชาวบ้านไม่มีรายได้ จะนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และสรุปผลกับทางทีมงานอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมกับทีมงานคนอื่น ๆ ต่อไป

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน 

          ได้ทำการฝึกทักษะในส่วนของภาษาอังกฤษเสร็จแล้ว และจะฝึกในด้านอื่น ๆ อีกต่อไป

ภาพที่ื 5 เอกสารการฝึกทักษะ

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

            พบว่าชาวบ้านมีความรู้และทราบข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดีซึ่งมีผู้นำชุมชนคือผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.หมู่บ้าน คอยให้คำแนะนำให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์อัพเดทข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับจำนวนการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้นและลดลงของผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นประจำทุกวัน

 

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

          ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล  พบปัญหาประชาชนในพื้นที่ไม่อยู่ที่บ้านหรือในพื้นที่ โดยส่วนใหญ่จะออกไปทำงานนอกพื้นที่ ทำการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ ส่งผลทำให้ไม่มีผู้ให้ข้อมูล และมีผู้สูงอายุอยู่บ้านแล้วทำให้ไม่ได้ข้อมูลมากเท่าไหร่ และทางทีมงาน AG01 จำเป็นจะต้องกลับมาเก็บข้อมูลในครัวเรือนเดิมอีกครั้ง โดยทางทีมงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย ประสานไปยังผู้นำชุมชนเพื่อนัดหมายประชาชนก่อนการลงพื้นที่ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้ทีมงานสามารถเก็บข้อมูลได้ครบทุกครัวเรือนตามเป้าหมายตั้งไว้

 

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

             ทีม AG01-(2) มีแผนการดำเนินงานในเดือน เมษายน 2564 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในพื้นที่ บ้านคู หมู่ 6 บ้านหนองแอ่ หมู่ 5 บ้านคู หมู่ 14 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13  บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 15 ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ ข้อมูล และสรุปผล ของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานต่อไป

อื่นๆ

เมนู