1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านคู หมู่ 6 บ้านคู หมู่ 14 บ้านหนองแอ่ หมู่ 5 บ้านดอนกลาง หมู่ 7 บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 15 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านคู หมู่ 6 บ้านคู หมู่ 14 บ้านหนองแอ่ หมู่ 5 บ้านดอนกลาง หมู่ 7 บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 15 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

             กระผม นายพีรพงษ์ พระจงพันธ์  ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูล จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคู หมู่ 6 บ้านคู หมู่ 14 บ้านหนองแอ่ หมู่ 5 บ้านดอนกลาง หมู่ 7  บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 15 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และ แบบฟอร์ม 05 รายงานสถานภาพตำบล

 

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01

          ได้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 4 ครั้งโดย Online 2 ครั้ง และที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 ครั้ง  เพื่อติดตามการทำงานและแบ่งงานกันในการลงพื้นที่ และมอบหมายงานต่างๆ

ภาพที่ 1 เข้าร่วมการประชุม Online

           กระผมและทีมงานได้ ลงพื้นที่ในการทำงานเมื่อวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ที่ผ่านมา โดยได้ให้คำแนะนำในการกรอกแบบสอบถามกับชาวบ้านก่อนและแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บ รวบรวม ข้อมูล ที่บ้านคู หมู่ 6 บ้านคู หมู่ 14 บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 15 และบ้านหนองแอ่ หมู่ 5 โดยมีแบบสอบถามประมาณ 150 ชุดเพื่อที่จะนำข้อมูลนั้นมาเป็นแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายของโครงการ โดยชาวบ้านให้ความร่วมมือกรอกแบบสอบถามกันเป็นอย่างดี และกระผมกับทีมงานได้เดินแจกแบบสอบถามการตามบ้านแต่ละหลังจึงมีโอกาสได้สำรวจสภาพแวดล้อมของชุมชนซึ่งตามหมู่บ้านมีถนนคอนกรีต ทุกสายตามซอยหมู่บ้านมีศาลาสำหรับ การประชุมชาวบ้าน มีแหล่งน้ำให้ ให้อุปโภคและบริโภค มีโรงเรียนในหมู่บ้าน และกระผมได้รับมอบหมายให้นำแบบสอบถามที่รวบรวมจากหมู่บ้านอื่นๆเรียบร้อยแล้วมาคีย์ข้อมูลลงใน Google form

        ภาพที่ 2 ลงพื้นที่ที่บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 14

          กระผมได้รับผิดชอบดำเนินงานในการทำแบบฟอร์ม ที่ 05 TPMAP รายงานสถานภาพตำบล เพื่อทำการสำรวจพื้นที่ต่างๆ ในหมู่บ้าน

ภาพที่ 3 การทำแบบสำรวจสถานภาพ ตำบล 05

          กระผมได้ช่วยประสานงานระหว่างทีมและอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานในพื้นที่เพื่อสะดวกต่อการเดินทาง            

           ภาพที่ 4 การแบ่งงานกันลงพื้นที่

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทั้ง 5 หมู่บ้าน

          ผลจากการลงเก็บข้อมูลในแต่ละชุมชนพบว่า ชาวบ้านในแต่ละชุมชน มีอาชีพหลัก คือ การทำนา อาชีพเสริม คือ ทอเสื่อ และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ซึ่งผมจะยกตัวอย่างบ้านหนองผักบุ้ง ประชาชนส่วนใหญ่ ทำการทอเสื่อ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นรายได้ให้กับประชาชน และเสื่อแต่ละผืนมีลายที่แปลกใหม่และสวยงามมาก

          แต่อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ชุมชนยังคงขาดตลาดรับซื้อ ทำให้ประชาชมไม่มีที่จะขาย ทำให้ขาดรายได้ในการขาย แล้วเสื่อที่ทอไว้มีจำนวนมาก

                ภาพที่ 5 ผลิตภัณฑ์ของชาวบ้าน

                      ภาพที่ 6 ชาวบ้านทอเสื่อ

 

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

          ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า ชาวบ้านในชุมชน หนองผักบุ้ง ทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และมีการสำรวจผู้คนที่มาจากที่อื่น แต่อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกาย อาจเนื่องมาจากลักษณะการทำงาน อาชีพและประชาชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งควรมีแผนการพัฒนาด้านสุขภาพของคนในชุมชนต่อไป

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

          ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในช่วงแรก ๆ พบปัญหาประชาชนในพื้นที่ไม่อยู่ที่บ้านหรือในพื้นที่ โดยส่วนใหญ่จะออกไปทำงานนอกพื้นที่ ทำการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ ส่งผลทำให้ไม่มีผู้ให้ข้อมูล และมีผู้สูงอายุอยู่บ้านแล้วทำให้ไม่ได้ข้อมูลมากเท่าไหร่ และทางทีมงาน AG01 จำเป็นจะต้องกลับมาเก็บข้อมูลในครัวเรือนเดิมอีกครั้ง โดยทางทีมงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย ประสานไปยังผู้นำชุมชนเพื่อนัดหมายประชาชนก่อนการลงพื้นที่ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้ทีมงานสามารถเก็บข้อมูลได้ครบทุกครัวเรือนตามเป้าหมายตั้งไว้

แผนในการดำเนินงานต่อไป

          จากข้อความที่กล่าวมากับผมคิดว่า บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 15 บ้านคู หมู่ 6 และบ้านคู หมู่ 14 เป็นหมู่บ้านที่เจริญแต่เป้าหมายของโครงการนี้เพื่อพัฒนาจุดด้อยของแต่ละตำบล หรือเสริมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นดังนั้นการเก็บข้อมูลในครั้งนี้เพื่อ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป ทีม AG01 มีแผนการดำเนินงานในเดือน มีนาคม 2564 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ ข้อมูล และสรุปผล ของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานต่อไป

อื่นๆ

เมนู