ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้านางสาวขนิษฐา อรัญ ได้ลงพื้นที่ในเขตตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด 22 หมู่บ้าน มีทั้งหมด 4600 ครัวเรือน เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่มเป็นแบบคลื่นดินสอ บางพื้นที่เป็นป่าเบญจพรรณ ไร่ สวนของชาวบ้านในชุมชน

จากการสำรวจพื้นที่ ม. 20 บ้านศรีเมืองใหม่ ต.โคกมะม่วง อ. ปะคำ เป็น 1 ใน 22 หมู่บ้าน มี 117 หลังคาเรือน ซึ่งอยู่ในการดูแลของท่านผู้ใหญ่ นายบุญศรี ศรีญา พบว่า ประชาชนในชุมชนทำอาชีพ ค้าขาย 10% รับจ้างทั่วไป 10% ทำสวนทำไร่มากถึง 80% โดยประมาณ เนื่องจากทรัพยากรดินในชุมชนเป็นดินที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ เป็นเขตชุมชนขนาดใหญ่ ทำให้ประชาชนมีพื้นที่ในการทำเกษตรค่อนข้างมากต่อหลังคาเรือน ซึ่งในชุมชนศรีเมืองใหม่นิยมปลูกพืชไร่หลากหลายชนิดหมุนเวียนในชุมชน ได้แก่ มันสำปะหลังสายพันธ์ 81 จะปลูกช่วงเดือนเมษายน เก็บผลผลิตในเดือนธันวาคม-มกราคม ส่งขายพ่อค้าที่ตำบลหนองบัวกิโลกรัมละ 2 บาท

ลำไยสายพันธุ์อีดอ ระยะเวลาในการปลูกลำไยมีอายุครบ 4 ปีจึงจะสามารถเก็บผลผลิตได้ในช่วงเดือน กรกฎาคม-กุมภาพันธ์ ซึ่งมีพ่อค้าคนกลางมารับในราคากิโลกรัมละ 20บาท เพื่อส่งออกประเทศจีนและเวียดนาม

มะขามสายพันธุ์สีชมภูกับสีทอง จะเก็บผลผลิตในช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ วางขายบริเวณหน้าบ้านของแต่ละคน

และขนุนสายพันธุ์ทองประเสริฐ ระยะเวลาในการปลูกมีอายุครบ 4 ปีหลังจากนั้นสามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปี โดยจะมีพ่อค้าคนกลางมารับที่บ้านเพื่อส่งออกให้แก่ประเทศจีน

ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบพระคุณนายบุญศรี ศรีญา ผู้ใหญ่บ้านรวมถึงประชาชน หมู่ 20 บ้านศรีเมืองใหม่ เป็นอย่างมากที่ให้การต้อนรับ ให้ความร่วมมือกับคณะผู้สำรวจเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู