นายกิตติภัฎ ปิ่นแก้ว นักศึกษา

ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01

นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ประจำหลักสูตร ตำบลหนองกง วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล อาคาร 6 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้มีการอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด และวันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ได้เข้าร่วมชมการงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ผ่านช่องทาง YouTube ช่อง HUSOC BRU Channel

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล อาคาร 6 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้เข้าร่วมการอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด โดย นางสาวฉะไมพร แผ้วพลสง ผู้ใหญ่บ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับเกียร์ติมาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ดในครั้งนี้

ภาพในการปฏิบัติงาน

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564 มีงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชน ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้เข้าร่วมรับชมการทอดผ้าป่า ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง  ณ  บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และรับฟังบรรยายบรรยายโดย ดร.ยักษ์- ฯพณฯ วิวัฒน์ ศัลยกำธร และคุณโจนจันได ซึ่ง ดร.ยักษ์- ฯพณฯ วิวัฒน์ ศัลยกำธร ได้บรรยายปาฐกถาพิเศษเรื่อง กสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค World Disruption และคุณโจน จันได ได้บรรยายปาฐกถาพิเศษเรื่อง กสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์ราชา: ทางเลือกและทางรอดในโลกยุค Viral Disruption ผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านช่องทาง YouTube ช่อง HUSOC BRU Channel

และในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลองค์ความรู้หลายแขนงสร้างรากแก้วให้ประเทศ  ซึ่งข้าพเจ้าและสมาชิกกลุ่มนักศึกษาได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลในหัวข้อดังต่อไปนี้

1. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น ตัวอย่างเช่น ส้มตำ ลาบเลือด ต้มแซ่บ และแกงขี้เหล็ก เป็นต้น 2. ที่พัก/โรงแรม ตัวอย่างเช่น 207 Farm stay และ สามแสนโฮมสเตย์ เป็นต้น 3. แหล่งน้ำในท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น สระหนองกง สระน้ำ อบต. หนองกง และสระน้ำบ้านหนองตาไก้ เป็นต้น

ภาพตัวอย่าง

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม ซึ่งได้เข้าร่วมการอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด เข้าร่วมรับชมและรับฟังงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนทางออนไลน์ และกลุ่มนักศึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูลองค์ความรู้หลายแขนงสร้างรากแก้วให้ประเทศ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน covid-19 ทำให้มีผลกระทบในการด้านการทำงาน จึงต้องมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ซึ่งการปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม ของข้าพเจ้านั้นได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจากการร่วมมือของทุกคน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู