1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG03(2) - ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์
  4. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโคงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลในเขต ตำบล ดอนกอก หมู่.1 และ หมู่.13 อ นาโพธิ์

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโคงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลในเขต ตำบล ดอนกอก หมู่.1 และ หมู่.13 อ นาโพธิ์

นายมิควิลลี่ บาร์เทลส์ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่กับทีมงาน ในวันที่ 12,13 และ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ.ตำบลดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

ตำบลดอนกอก  แต่เดิมเป็นตำบลบ้านคู  เมื่อปี  พ.ศ. 2524  ได้แยกการปกครองออกเป็นตำบลดอนกอก  มีเขตการปกครอง  14  หมู่บ้าน ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่กับทีมงานกลุ่มนักศึกษาจำนวน 5 คนได้ลงพื้นที่ในตำบลดอนกอก ในหมู่ที่ 1 และ หมู่13 จำนวน 2 หมู่บ้าน ก่อนจะลงปฏิบัติงานข้าพเจ้าจะได้เข้าไปขออนุญาติจากผู้ใหญ่บ้าน  ข้าพเจ้าและกลุ่มนักศึกษาได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล และขอความกรุณาจากผู้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อเป็นประโยชน์ แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย หลังจากที่ได้พูดคุยกับคนในพื้นที่ได้รู้ความเป็นมาและอาชีพของคนในหมู่บ้าน จากการลงพื้นที่หมู่ 1 กับหมู่ 13 ได้พบว่าส่วนมากชวนบ้านมีอาชีพ ทำไรทำนาและเลี้ยงสัตว์บางครัวเรือนก็มีการทอผ้าไหมและรับจ้างทั่วไป ได้พบปัญหาเช่นปัญหาเรื่องน้ำใช้ เพราะน้ำในพื้นที่ใช้เป็นส่วนรวมและถ้าบริหารไม่ดีอาจะทำให้มีน้ำใช้ไม่เพียงพอในหน้าแล้ง และได้สอบถามเรื่องปัญหาจากโรคระบาด covid และปัญหาการได้ผลกระทบจาก covid

ข้าพเจ้าได้สอบถามตามรายละเอียดแบบสอบถามที่ส่วนกลางมอบหมายให้ดำเนินการสอบถาม ข้าพเจ้าจะจะนำขอมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิง วิชาการตามที่ส่วนกลางกำหนดไว้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู