ข้าพเจ้า นางสาวอทิติยา นครไชย ประเภท นักศึกษา ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีทั้งหมด21 หมู่บ้าน ข้าพเจ้าได้ลงเก็บข้อมูลจากตัวแทนผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน  และอัดวิดิโอเพื่อนำข้อมูลมาบรรยาย และ ทำคลิปนำเสนอ ให้ทุกท่านได้ทราบถึงหลักการทำงานหรือการพัฒนาหมู่บ้านเป็นอย่างไร ในการรวบรวมเก็บข้อมูลครั้งนี้ของข้าพเจ้านำมาใช้เป็นประโยชน์ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน และได้เก็บข้อมูลที่เป็นจริงทุกประการ จากชาวบ้าน เพื่อนำมาพัฒนาตามเป้าหมาย

 

ข้าพเจ้าและทีมงานเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และสอบถามผู้ใหญ่บ้านหรือชาวบ้านเรื่องความเป็นอยู่ หรือสภาพแวดล้อม รวมถึงอาชีพ และ ภูมิปัญญาของชาวบ้านเป็นอย่างไร  ได้ทราบหรือรู้ปัญหาการว่างงาน หรือ สภาพแวดล้อมต่างๆ  ความยากจนหรือการทำเกษตร การทำนา  ได้รู้ถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำ หรือ งบประมาณต่างๆของภายในหมู่บ้าน ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับข้อมูลที่เป็นจริงทุกประการ และ ได้รับการพูดคุย หรือ สอบถามจากชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านโดยตรง จากแบบฟอร์มที่01 และ แบบฟอร์ม02 ได้ทราบถึงปัญหาเศรษฐกิจจากโควิด-19 ของชาวบ้านมาเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

 

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านทั้ง 21 หมู้บ้าน ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บและรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณชาวบ้านและประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการลงพื้นที่ครั้งนี้

 

อื่นๆ

เมนู