BURIRAM RAJABHAT UNIVERSITY  TO TAMBON : BRU2T

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

หลักสูตร: MS04การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อบทความ : MS04 การปฎิบัติงานเดือนธันวาคม ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวณัฐวรรณ ปัจถ ประเภทนักศึกษา

″สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวณัฐวรรณ ปัจเถ ประเภทนักศึกษา MS04 ตำบลสวายจีก ผู้เข้าร่วม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงอุดมศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม″

การปฏิบัติการเดือนธันวาคม

อบรมเรื่องการทำการตลาด

โดยอาจารย์คธาวุธ จันบัวลา

    

อบรมการทำบัญชีครัวเรือน

โดยอาจารย์สายฝน อุไร

การนำเสนองานของสมาชิกในโครงการ

     

ปิดโครงการ MSO4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน

ได้รับความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น ของตำบลสวายจีก ได้เรียนรู้และพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นเรื่อยไป และได้เห็นความสามัคคีที่ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติงาน

วีดีโอการปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู