BURIRAM RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : BRU2T
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)
หลักสูตร: MS04การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อบทความ :MS04 การปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน ภายใต้โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวสโรชา หงษา ประเภทบัณฑิตจบใหม่
ดิฉันนางสาวสโรชา หงษา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ MS04 ตำบลสวายจีก ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงอุดมศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม″

การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน2564

 

 

 

 

 

 

คณาจารย์และคณะปฏิบัติงานได้มีการประชุมการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 8 พฤษจิกายน 2564 ได้มีการมอบหมายงานให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD ในหมู่บ้านที่ตนเองได้รับมอบหมาย โดยมีข้อมูลทั้งหมด 10 หัวข้อ ให้บันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่ได้อย่างครบถ้วน และให้ศึกษาคุณสมบัติรายละเอียดของเสื้อ จุดเด่นเพื่อที่จะนำไปใช้ในการทำการตลาดออนไลน์ และในการประชุมครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรายงานอุปสรรคปัญหา ในการทำงานและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ติดตามการแปรรูปผ้าและการนำเสนอเสื้อที่ตัดเย็บ

โดยการติดตามงานครั้งนี้ เป็นการติดตามการแปรรูปเสื้อภายใต้ แนวคิด เสื้อตามความพึงพอใจของสมาชิกผู้ตัดเสื้อ และได้นำผลงานมานำเสนอให้สมาชิกคนอื่นๆได้ชม และเปิดรับออเดอร์ หากมีผู้สนใจ เป็นกิจกรรมที่เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน

การจัดเก็บข้อมูล CBD หมู่ 12 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

จากการที่ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD พบว่าในหมู่12 บ้านโคกฟาน มีการเพาะปลูกพืช ผลไม้เป็นส่วนมาก โดยที่ปลูกก็จะได้แก่ ข้าว ฝรั่ง ชมพู่ อ้อย มันสำปะหลัง กล้วย และมะพร้าว นอกจากการเพาะปลูกแล้วแทบเกือบทุกบ้าน ยังมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภค และจำหน่ายอีกด้วย ได้แก่ โค กระบือ ไก่ สุกร เป็นต้น

 

กิจกรรมการทำโรงทานงานทอดกฐินของวัดหนองปรือ(วัดชุมพรวิสัย) ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

กิจกรรมการทำโรงทานงานทอดกฐินของวัดโพธิ์ทอง ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

วิดีโอการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู