BURIRAM RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : BRU2T
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

หลักสูตร: MS04 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อบทความ :MS04 กิจกรรมอบรมการสร้างตลาดออนไลน์และการจัดทำบัญชีครัวเรือน

ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวสโรชา หงษา ประเภทบัณฑิตจบใหม่

ดิฉันนางสาวสโรชา หงษา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ MS04 ตำบลสวายจีก ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงอุดมศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การปฏิบัติงานระหว่างวันที่10-30 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ได้มีการปฏิบัติงานภายใต้โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ณ บ้านใหม่ หมู่4 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

การเข้ารับอบรมตลาดออนไลน์ 

การอบรม เรื่องตลาดออนไลน์ โดยอาจารย์คธาวุฒิ จันบัวลา ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้านการขาย ดังนี้
มนุษย์ทุกคนมีความต้องการที่เหมือนกันอยู่ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
ประเภทแรกเป็นความต้องการที่จำเป็นขั้นพื้นฐานต่อการดำรงชีวิต ได้แก่ ปัจจัย4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ส่วนความต้องการอีกประเภทหนึ่งนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์อยากมี แต่ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ มนุษย์ก็ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ เช่น รถยนต์ โทรทัศน์ เป็นต้น

ช่องทางการทำการตลาดออนไลน์
1.เว็บไซต์
2.สื่อสังคมออนไลน์
– Facebook
– Instagram
– Tiktok
– Line
3.ตลาดกลางออนไลน์
– Lazada
– Shopee

ข้อดี/ข้อเสีย
ข้อดี
– ต้นทุนขายต่ำ ลดต้นทุนการเดินทาง
– ตอบคุยลูกค้าได้ทุกที่ แต่เชื่อมอินเตอร์เน็ต
– ทำงานคนเดียวำด้ ไม่ต้องจ้างลูกจ้าง
– ลูกค้าเข้าถึงได้ตลอดเวลา ไม่เสียเวลาเดินทาง
– เปิดร้านค้าขายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อเสีย
– การแข่งขันสูง โดนตัดราคาง่าย
– ผู้ซื้อ/ผู้ขาย ต้องมีความรู้เรื่องอินเตอร์เน็ต
– ความเชื่อมั่นในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์อาจยังน้อยเมื่อเทียบกับการซื้อโดยตรง
– ไม่สามารถกำหนดราคาสินค้าแพงกว่าท้องตลาดได้ อาจทำให้ขายสินค้ายากขึ้น

9 อย่างที่ควรมีก่อนเริ่มขายออนไลน์
1. ชื่อร้าน อ่านง่าย จำง่าย คุ้นหู
2. สินค้า เลือกจากสิ่งที่ชอบ ที่สนใจ
3. เงินทุน ต้นทุนการขายของออนไลน์ ไม่ได้มีแค่สินค้าเพียงอย่างเดียว
4. จุดยืนของร้าน วางแผนร้านให้ชัดเจน
5. ช่องทางการขายสินค้า
6. แผนการตลาด จุดขายดึงดูด ส่งตรงถึงกลุ่มเป้าหมาย
7. ช่องทางการชำระเงิน
8. ความอดทนมุ่งมั่น
9. เวลา
การแนะนำแนวคิดเกี่ยวกับหลักการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า

การแนะนำแนวคิดความเป็นมาของสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า โดยอาจารย์วิทวัส สหวงษ์ เป็นวิทยากร ได้ให้คำแนะนำการทำสตอรี่ของผ้าว่าควรมีการทำสตอรี่ เพื่อทำให้สินค้านั้นดูมีความโดดเด่น มีความเป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจที่จะสามารถทำให้ผู้พบเห็นตัดสินใจซื้อสินค้านั้นๆได้

การเข้าอบรมในหัวข้อ บัญชีครัวเรือน 

การอบรมเรื่อง บัญชีครัวเรือน โดยอาจารย์สายฝน อุไร เป็นผู้ให้ความรู้ บัญชีครัวเรือนเป็นการประยุกต์ทางการบัญชี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้จัดทำบัญชีครัวเรือนสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ทำให้เกิดการประหยัดและการออม และในที่สุดจะสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างยั่งยืน

องค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง
1.ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีไม่น้อยเกินไปหรือมากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
2.ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจจะต้องมีเหตุผล โดยคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
3.การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

การบันทึกบัญชีครัวเรือนก็เพื่อให้ผู้บันทึก
1.สามารถวางแผนการใช้จ่ายต่อไปได้อย่างรอบคอบ
2.ทราบถึงรายได้และค่าใช้จ่ายของตนและครอบครัว
3.เมื่อบันทึกการวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายของตนแล้ว จะสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
3.หาหนทางเพิ่มรายได้
4.มีเงินออมเพิ่มขึ้น
5.ทำให้หนี้สินลดลง

จดบันทึกสำคัญกับการวางแผน เพื่ออนาคตอย่างไร
การวางแผนการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมระหว่างรายรับและรายจ่าย ครอบครัวต้องมีรายรับมากกกว่ารายจ่าย หากพบว่า รายรับน้อยกว่ารายจ่าย ต้องหาแนวทางนำเงินมาใช้จ่ายให้เพียงพอโดยอาจต้องกู้ยืมเงินมาใช้จ่ายมีสภาพคล่องชั่วขณะเท่านั้น และในระยะยาวยังส่งผลให้ครอบครัวมีภาระหนี้สินจำนวนมากขึ้นจากเงินที่กู้ยืมมา เป็นปัญหาที่ยากที่จะแก้ไข

ปัญหาการขาดสภาพคล่องในการใช่จ่ายเงิน
1.ตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออก เพื่อลดภาระการจ่ายออกจากครอบครัว
2.การลดรายจ่ายที่จำเป็นลง เพื่อสร้างนิสัยการประหยัด อดออม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
3.การเพิ่มรายรับ หารายได้เสริมนอกจากเวลาทำงานปกติ
4.การทำความเข้าใจกันภายในครอบครัวเพื่อให้ทุกคนร่วมมือประหยัด รู้จักอดออมการใช้ทรัพยากรต่างๆ ลด ละ เลิก รายจ่ายที่ไม่จำเป็น

กิจกรรมการปิดโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้และกิจกรรมการมอบเสื้อประชาสัมพันธ์จากโครงการให้กับผู้ใหญ่บ้านในตำบลสวายจีก ทั้ง 19 หมู่บ้าน 

 

วิดีโอการปฏิบัติงานระหว่างวันที่10-20  ธันวาคม 2564

อื่นๆ

เมนู