ข้าพเจ้า นางสาวเสาวณีย์ ทองพูน ประเภทนักศึกษา
          ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด 18 หมู่บ้าน  โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการ ดังนี้ 1.อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง 2.อาจารย์วณิชา แผลงรักษา 3.อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และ 4.ดร.วิษณุ ปัญญายงค์  พร้อมทั้งคณะผู้ปฏิบัติงานจำนวน 20 คน ประกอบไปด้วย นักศึกษา 5 คน บัณฑิตจบใหม่ 10 คน และประชาชน 5 คน

 

ก่อนการปฏิบัติงาน

ทางคณะอาจารย์ได้นัดหมายทีมปฏิบัติงานมาประชุม ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานให้แต่ละคนได้รับรู้แนวทางการปฏิบัติงานในครั้งนี้ วันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ตึก24 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยการวางแผนในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 01 และ 02 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 2 หมู่ ได้แก่ หมู่ 2 บ้านแสลงพัน และหมู่ 7 บ้านกระเจา รวมหมู่บ้านจำนวน 406 ครัวเรือน

การปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน 2 คน ครั้งแรกในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 และได้พบว่า ส่วนใหญ่ชาวบ้านในชุมชนจะประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก ทั้งเพื่อไว้ใช้อุปโภคบริโภคและจำหน่าย การสำรวจเป็นไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูลต่าง ๆ

จากการลงพื้นที่ ทั้ง 2 หมู่บ้าน ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ซึ่งเป็นรายได้ต่อปี บางชุมชนมีอาชีพเสริม เช่น ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้าไหม ทอเสื่อ ฯลฯ ซึ่งรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน บางอาชีพสามารถนำไปต่อยอดเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์ขายในชุมชนได้ แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ยังไม่ทราบถึงวิธีการใช้เทคโนโลยีสื่อสารต่างๆ หากชาวบ้านได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าและการใช้เทคโนโลยีจะทำให้ชาวบ้านสามารถสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้

วันที่ 17  กุมพาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้าได้ดำเนินการคีย์ข้อมูลแบบสอบถามที่ได้รับมอบหมาย 01 และ 02 ตามที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย

 

 

อื่นๆ

เมนู