MS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

                                                         ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

                                                       หัวหน้าคณ:รองศาสตราจารย์ ด.ร สายใจ ทันการ

                                       คณะทำงาน:อาจารย์ อาจารย์ คธาวุฒิ จันบัวลา อาจารย์ วิทวัส สหวษ์

                                        สวัดดีค่ะดิฉัน นางสาวชลธาร กอนรัมย์ ประเภทประชาชน รายงานการปฎิบัติ

งานประจำเดือนตุลาคม 2564

ประวัติตำบล สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ที่ตั้ง และอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลสวายจีก
ตั้งอยูห่างจากที่วาการอําเภอเมืองบุรีรัมย์ มีพื้นที่ประมาณ
58.23 ตารางกิโลเมตร หรือ 36,395 ไร่ โดยมีที่ทําการตั้งอยูห่างจากที่วาการอําเภอระยะทาง
ประมาณ 11.5 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกบองค์การบริหารส่วนตําบลอื่น ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลอิสาณ และองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยราช
ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลหลักเขต
ทิศตะวันออก ติดต่อกบั องค์การบริหารส่วนตําบลสองชั้น
ทิศตะวันตก ติดต่อกบั องค์การบริหารส่วนตําบลสะแกซํา และตําบลเสม็ด

สภาพภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทัว ๆ ของตําบลสวายจีกสภาพพื้นที่ลาดเอียงขึ้นไปทางเหนือ ดินเป็ นดินเหนียว
ดินลูกรัง บางแห่งเป็นหินไม่
เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ ขึ้นไปทางทิศตะวันออก ดินส่วนใหญ่
เป็นดินทรายใช้
สําหรับทํานา บางแห่งเป็นเนินสามารถปลูกพืชไร่และทําสวนได้บ้าง ทิศใต้ สภาพพื้
นที่เป็นเนินตํ่าเป็นดินทราย
ใช้ทํานาได้อยางเดียวทิศตะวันตก สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ ดินเป็ นดินเหนียว และดินลูกรัง เพาะปลูกทําสวนทําไร่
พื้นที่ส่วนใหญ่ในตําบลสวายจีกเป็ นทางผาน ของถนนสายสําคัญหลายสาย เช ่ ่น ถนนทางหลวงแผนดิน หมายเลข ่
226 ถนนลาดยาง รพช.บร 11055 และมีพื้นที่ มีลําห้วยไหลผานช ่ ่วงกลางตําบล เรียกวา ลําห้วยสวาย ่ ประชากร
ประมาณร้อยละ34 -40 มีที่นาในเขตชลประทาน สามารถผลิตข้าวส่งขายและมีเพื่อบริโภคอยางเพียงพอ ่
ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม
การคมนาคมภายในตําบล ใช้การคมนาคมทางบก โดยทางรถยนต์เป็ นหลักในการคมนาคมติดต่อและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้เส้นทางสําคัญ ดังต่อไปนี้ถนนทางหลวแผนดิน ่ หมายเลข 226 (บุรีรัมย์-
สุรินทร์) ,ถนนลาดยาง รพช.บร 11055 การคมนาคมติดต่อกบอําเภอใกล้เคียง มี ั การเชื่อมการคมนาคติดต่อกบั
อําเภอพลับพลาชัย มีทางหลวงแผนดินหมายเลข ่ 226 เชื่อมการคมนาคมติดต่อกบอําเภอกระสัง และ ั
ถนน รพช.บร 3003 เชื่อมการคมนาคมติดต่อกบอําเภอห้วยราช ั

ลักษณะทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทแร่ สภาพพื้นที่โดยทัวไปของตําบลสวายจีกส่วนใหญ่จะเป็ นหินภูเขาและ
เป็นที่ตั้งของโรงงานโม่หินหลายโรงงาน และมีแร่ที่สําคัญ คือ หินบะซอลต์และหินแกรนิต ทรัพยากรแหล่ง
นํ้า ภายในตําบลสวายจีกมีลําห้วยที่สําคัญ ดังนี้ลําห้วยตลาด ,ลําห้วยสะยาและลําห้วยตาแสง

ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ
การเกษตรกรรม
ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสวายจีก ดังนี้
– การเพาะปลูก ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสวายจีกมีการเพาะปลูกพืชที่สําคัญ คือ
การเพาะปลูกข้าว ซึ่งมีการเพาะปลูกมากกวาพืชชนิดอื่นๆ พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็ นที่ราบจึงเหมาะแก่การปลูก
ข้าว นอกจากการปลูกข้าวแล้วยังมีการปลูกผักและผลไม้ด้วย
– การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสวายจีก มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคและ
จําหน่าย เช่น สุกร ไก่ เป็ ด โค กระบือ ปลา ฯลฯ เป็ นต้น

ลักษณะทางด้านสังคม
องค์การบริหารส่วนตําบลสวายจีก อําเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์มีจํานวนหมู่บ้านในเขต
ปกครอง 19 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 11,698 คน ประกอบด้วย ชาย 5,890 คน หญิง 5,808 คน จํานวน
หลังคาเรือนทั้งสิ้น 2,915 ครัวเรือน แบ่งตามหมู่บ้านได้ดังนี้
หม่ที่ ู ชื่อหม่บ้าน ู ครัวเรือน

ประชากร ชื่อกํานัน-ผ้ใหญ่บ้าน ู ชาย หญิง รวม
1) บ้านสวายจีก 178 357 379 736 นายช้อย อาญาเมือง
2 )บ้านสวายจีก 185 299 354 653 นายวิมล อาญาเมือง
3) บ้านหนองปรือ 164 315 273 588 นางสุดา ธนสุนทรสุทธิ์
4 )บ้านใหม่ 107 211 204 415 นางแม้น อาญาเมือง
5) บ้านมะค่าตะวันตก 63 155 150 305 นายบุญธง โกเทริปู
6)บ้านหนองพลวง 101 196 205 401 นายธวัชชัย เกรียรัมย์
7) บ้านหนองขาม 192 362 376 738 นายระเบียบ กอยรัมย์
8) บ้านถาวร 209 505 478 983 นายบุญล้อม กระสุนรัมย์
9) บ้านหนองปรือน้อย 191 415 395 810 นายจูง อาญาเมือง
10) บ้านฝ้าย 131 304 289 593 นายไชยวัฒน์กะเสมรัมย์
11) บ้านมะค่าตะวันออก 149 323 306 629 นายลุนดอน คะรัมย์
12) บ้านโคกฟาน 115 241 249 490 นายสมอาจ กระชุรัมย์
13) บ้านโคกตาสิงห์ 169 314 284 598 นายจําลอง อาญาเมือง
14) บ้านสวายจีก 167 304 332 636 นายอินทร์วิเชียรรัมย์
15) บ้านโคกเปราะ 128 276 264 540 นายเยียร กระสังรัมย์
16) บ้านพลวง 265 531 480 1,011 นายฉลวย พะชุ่มรัมย์
17) บ้านเอกมัย 125 242 254 496 นางสุภาวดี เกรัมย์
18) บ้านปรือพัฒนา 196 391 400 791 นายสมอินทร์กระเชิญรัมย์(กานัน) ํ
19) บ้านโคกหิน 80 149 136 285 นายศุภวัฒน์ชรศิริเกือยรัมย์
รวม 2,915 5,890 5,808 11,69

ด้านการสาธารณสุข และอนามัย
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านสวายจีก จํานวน 1 แห่ง
-ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จํานวน 19 แห่ง

ด้านการศาสนาและวัฒนธรรม

ประชาชนในตําบลสวายจีก ส่วนใหญ่ ร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนาสถานที่สําคัญ ดังนี้
– วัด จํานวน 5 แห่ง ได้แก่ วัดโพธิ์ทอง,วัดบ้านหนองปรือ,วัดบ้านฝ้าย,วัดบ้านพลวง,วัดเจดีย์แดง
– สํานักสงฆ์ จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ สํานักสงฆ์โคกตาสิงห์

ด้านการศึกษา

สถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสวายจีก ประกอบด้วย
– ศูนย์เด็กเล็ก (ถ่ายโอนจากกรมการศาสนา) จํานวน 1 ศูนย์ได้แก่
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัด
บ้านหนองปรือ
– โรงเรียนในสังกดสํานักงานเขตพื ั ้
นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จํานวน 7 แห่ง มัธยม 1 แห่ง
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง

                                                      ประวัติความเป็นมาของบ้านใหม่

บ้านใหม่ตั้งอยู่ในที่ หมู่4 ตําบลสวายจีก อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
เดิมชื่อ บ้านตาไกร ตั้
งตามชื่อผู้ที่มาตั้
งถิ่
นฐานคนแรก คือคุณตาไกร และคุณยายดา อินทร์สอน
สันนิฐานวา อพยพมาจากประเทศก ่ มพูชา เมื่อ ั 200 ปี ก่อนมีผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายเขียว อาญาเมือง ต่อมาได้
เปลี่ยนชื่อเป็ นบ้านใหม่
และมีความเกี่ยวข้อกบหลวงปู่ ด ั ่อน ซึ่งเป็ นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดบุรีรัมย์ โดย
สมัยหลวงปู่ ด่อนได้มาทําอิฐที่บ้านใหม่
เนื่องจากพื้
นที่ของบ้านใหม่มีดินเหนียวแดง ซึ่งมีคุณภาพในการทําอิฐเป็ น
อยางดี เพื่อนําไปสร้างอุโบสถ วัดหนองปรือ

 

สิ่งที่อยากเสนอ ในชุมชนบ้านใหม่ คือ ผ้าพื้นบ้านทอมือ
คือ ผ้าทอมือผ้าไหม ผ้าฝ้าย ทอเป็ นผ้าขาวม้าหรือผ้าซิ้
น ซึ่งเป็ นฝี มือของกลุ่มแม่บ้านในชุมชนเป็ นผู้ผลิต
เป็ นการอนุรักษ์ผ้าพื้
นบ้านที่มีมาอยางยาวนาน ่ ได้ทอเพื่อใช้สอย และ จําหน่าย เพื่อเป็ นรายได้เสริม หลังการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร

         

ผลิตเเละจำหน่าย:นางสุดใจ อาญาเมือง บ้านเลขที่ 10 หมูที่ ่ 4 ตําบลสวายจีก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย

ลักษณะ: ผ้าฝ้าย ผ้าไหม

ราคา: ผ้าขาวม้า(ผ้าฝ้าย) 150 บาท ต่อผืน ผ้าขาวม้า(ผ้าไหม) 2000-2500 ต่อผืนราคาแล้วแต่ลวดลายและขนาด

เบอร์โทร:065-1088016

             

ผลิตเเละจำหน่าย: นางสัมริด เรื้อยรัมย์ บ้านเลขที่ 63 หมู่ 4 ตําบล สวายจีก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ลักษณะ:ผ้าขาวม้า(ฝ้าย), ผ้าขาวม้า(ผ้าไหม) ,ผ้าซิ่นไหม

ราคา:ผ้าขาวม้า(ผ้าไหม) 2000 ผ้าซิ่นไหม 2000-2500 บาท ราคาแล้วแต่ลวดลายและขนาด

เบอร์โทร:0986401739

ร่วมกิจกรรมประชุมอบรมเเนวทางการปฎิบัติงาน ปรับเเต่งสถานที่ร่วมกับสมาชิก

       

         

ร่วมกิจกรรม นำเสนอ การเเปรรูปผลิตภัณฑ์ จากพื้นบ้าน

การออกเเบบเเละการตัดเย็บของสมาชิกในชุมชน ร่วมกันออกความคิดเห็น เสนอเเนะราคาต้นทุนการผลิตรวมถึงราคา

จำหน่ายผ้าขาวม้า 1ผื้น สามารถ ตัดเย็บเสื้อได้1 ตัว การประเมินราคา ผ้าขาวม้า ผืนละ150 . เเละค่าอุปกรณ์ต่างๆ รวมราคาต้นทุน 250 บาท บวกค่าเเรงตัดเย็บ 200บาท รวมราคาเสื้อ ตัวละ 450 บาท เเละมีอีกหลากหลาย รูปเเบบซึ่งผู้บริโภคสามารถ เลือกให้ออกเเบบ ตัดเย็บตามความต้องการของตนเองได้

     

   

     

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู