1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. MS01 ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐาน และผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ของหมู่ที่ 18 บ้านสีคิ้ว  ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

MS01 ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐาน และผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ของหมู่ที่ 18 บ้านสีคิ้ว  ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

     ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 กระผม นายธีรพัฒน์ แรดดี และทีมงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐาน และผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ของหมู่ที่ 18 บ้านสีคิ้ว  ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามนโยบายโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3) โดยเริ่มประชุมแบ่งงานในการทำงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

    โดยทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ศาลากลางหมู่บ้านบ้านตะครองใต้ หมู่ 3 ในตำบลสูงเนิน เพื่อประชุมและชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการฯ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน จากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ผู้นำชุมชนตำบลสูงเนิน ทั้ง 19 หมู่บ้านและกำนัน โดยเพื่อที่จะทำการสำรวจและเก็บข้อมูลที่ได้จากผู้นำชุมชนในลำดับเริ่มต้นมาใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ของข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัดของ อว. ได้ให้มาตามเอกสารที่แนบ 1 ซึ่งผลที่ได้ ในส่วนการลงพื้นที่ตามหมู่บ้านนั้น เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้เข้าไปเก็บแบบสอบถาม และได้ทำการหาค่าพิกัด GPS ทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัดจากเอกสารแนบ 1 ในวันที่ 17 กุมพาพันธ์ 2564 จากการที่ลงพื้นที่สำรวจเป้าหมายทั้ง 16  เป้าหมาย 

    ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน และการจัดการน้ำเนื่องจากตำบลสูงเนินเป็นตำบลที่ใหญ่ และมีพื้นที่ที่ติดเขตชลประทาน 2 พื้นที่ คือชลประทานบ้านบ้านสูงเนิน และชลประทานบ้านกระทุ่ม ซึ่งถือว่าเป็นรอบนอกของตำบลสูงเนิน แต่ในพื้นที่รอบด้านในยังมีการขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่ โดยการพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านและประชาชนบ้านสีคิ้ว หมู่ 18 และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่บ้านป่ายาว หมู่ 12 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ซักถามข้อมูลอย่างละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มาอย่างละเอียดตามเอกสารที่แนบมา ตามแบบฟอร์ม (01) และ (02) ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

อื่นๆ

เมนู