1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง
  4. การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือนอย่างยั่งยืนตำบลกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์

การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือนอย่างยั่งยืนตำบลกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม

เนื่องจากในเดือนสิงหาคมนี้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่คนข้างรุนแรงทำให้ทีมงานตำบลกระสังต้องประชุมปรึกษาผ่านระบบออนไลน์เป็นส่วนมาก

โดยเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 4 กระผมทีมงานตำบลกระสังได้ประชุมออนไลน์กับคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการของตำบลกระสังวางแผนการปฏิบัติงานในเดือนนี้อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการลงพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่เมื่อมีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานควรรักษาระยะห่างสวมแมสขณะปฏิบัติงานและล้างมือหลังจากสัมผัสสิ่งของทุกครั้ง และติดตามผลงานที่ได้รับมอบหมายให้ทีมงานธนาคารน้ำใต้ดินได้ดำเนินการลงพื้นที่ขุดทำธนาคารน้ำใต้ดินจำนวน 10 หลุม  ณ  บ้านสวนใหม่ตำบลกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์สำเร็จลุล่วงแล้วครับ

 

อื่นๆ

เมนู