บทความรายงานผลการดำเนินงาน มิถุนายน 2564
ข้าพเจ้านางสาวอภิญญา นามปัญญา ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง ในส่วนของการดำเนินงานของเดือนมิถุนายน 2564 นั้นข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานทุกท่านได้ทำการประชุมทีมวางแผนการดำเดินงานประจำเดือนมิถุนายน
-ทำการลงพื้นที่ รณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อชาติป้องกันโควิด-19 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เป็นการรณรงค์ให้ความรู้การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และวิธีการป้องกันโควิด-19ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และดำเนินการแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
-วางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับธนาคารน้ำใต้ดินกับทีม แบ่งกลุ่มการทำงานอย่าชัดเจน
-ฝึกอบรม ศึกษาหาข้อมูล ประโยชน์เกี่ยวกับการทำธนาคารน้ำใต้ดิน
-ดำเนินการโทรเช็คเพื่อคอนเฟิร์มความต้องการทำธนาคารน้ำใต้ดินกับชาวบ้าน
-ดำเนินการลงพื้นที่ขุดหลุมการทำธนาคารน้ำใต้ดินและจัดหาเตรียมวัสดุที่ต้องการใส่ลงในบ่อที่ขุด

 

                                

อื่นๆ

เมนู