ข้าพเจ้านางสาวธมกร ทวีพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานในนามประชาชน ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนเมษายน ข้าพเจ้าและสมาชิกในทีมได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน และข้อมูลโควิดต่อเนื่องจากเดือนมีนาคมที่ผ่าน ซึ่งในการลงพื้นที่ในเดือนเมษานี้ได้ลงพื้นที่ทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 12 และหมู่ 15 ซึ่งได้เก็บรวบรวมข้อมูลครัวเรือนในแบบฟอร์ม 01 และข้อมูลโควิดในแบบฟอร์ม 02 ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลทั้งสองและเก็บทั้ง 4 หมู่บ้าน เป็นไปอย่างเรียบร้อยชาวบ้านในหมู่บ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและสมาชิกในทีมได้ประสานงานไปยังผู้นำหมู่บ้านเพื่อให้ประชาสัมพันธ์กับชาวบ้านในหมู่บ้านเพื่อให้ทราบถึงการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ทำให้สมาชิกในทีมสะดวกแก้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลดังกล่าว

ในเดือนเมษายนข้าพเจ้าได้อบรมทักษะทั้ง4 ด้านได้แก่ ด้านดิจิทัล 20 ชั่วโมง ด้านสังคม 20 ชั่วโมง และด้านอังกฤษ 20 ชั่วโมง

https://youtu.be/fOyuHHQEkw0

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู