บทความรายงานผลการดำเนินงาน พฤษภาคม 2564
ข้าพเจ้านางสาวอภิญญา นามปัญญา ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง ในส่วนของการดำเนินงานของเดือนพฤษภาคม 2564 นั้นเป็นการประชุมทีมวางแผนการดำเดินงานและแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลงพื้นที่ปักหมุดข้อมูลลงในระบบ
และข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานท่านอื่นได้ทำการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
01 แบบสอบถามข้อมูลบุคคลครัวเรือนและชุมชน
02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโควิด-19 ในหมู่9 บ้านตลาดกระสัง หมู่14 บ้านหนองขาม หมู่18 บ้านระโยงพัฒนาและหมู่19 บ้านอุดมธรรม
และทำการกรอกข้อมูล 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโควิด-19ลงในระบบ
ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานท่านอื่นได้ทำการลงพื้นที่ในตำบลกระสังเพื่อดำเนินการปักหมุดข้อมูลลงในระบบในหัวข้อเกษตรกรในท้องถิ่น หมู่1 บ้านกระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ คือคุณณัฐฐา แก้วณะรา เกษตรกรอินทรีย์ปลอดสารพิษ และปักหมุดข้อมูลลงในระบบในหัวข้อที่พัก/โรงแรม ลัคกี้โฮมสเตย์ ของหมู่2 บ้านน้อย ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
เนื่องด้วยสถาณการณ์ระบาดของโควิด-19 ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานท่านอื่นได้ทำการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลในหัวข้ออื่นๆเพื่อให้สะดวกและรวดเร็วในการลงพื้นที่ในตอนต่อไป

         

         

 

 

อื่นๆ

เมนู