1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง
  4. MS01(01) ลงพื้นที่สำรวจความต้องการทำธนาคารน้ำใต้ดินและให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันCovid 19 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

MS01(01) ลงพื้นที่สำรวจความต้องการทำธนาคารน้ำใต้ดินและให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันCovid 19 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวอรุณรัตน์ การกระสัง เป็นผู้รับจ้างงานหลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน(MS01)  ประเภทนักศึกษา ประจำตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)”

ในการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2564 นั้น ข้าพเจ้าและอาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมทีมงานผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลกระสังได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชาวบ้านที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดิน ณ บ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อนเข้าร่วมงานทางทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้ทำการตรวจวัดอุณภูมิและให้เจลล้างมือแก่ชาวบ้านที่เข้าร่วมประชุมตามมาตราการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19 ก่อนสำรวจความต้องการของชาวบ้านที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินทางผู้ปฎิบัติงานได้ให้ความรู้ชาวบ้านในชุมชน ให้ตระหนักถึงการป้องกันโควิด19 โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ใช้เจลล้างมือทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะและรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับผู้คนในสังคม พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน ต่อมาในการสำรวจความต้องการที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดิน จากผลสำรวจพบว่ามีชาวบ้านหลายท่านที่ประสงค์ต้องการจะทำธนาคารน้ำใต้ดิน ทางทีมผู้ปฎิบัติงานจึงต้องทำการคัดเลือกตามความเหมาะสม

 

 

วันที่ 12 มิถุนายน 25564 อาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมทีมงานผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนเพื่อชี้แจงรายละเอียดงานในการลงพื้นที่เพื่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ทำการคัดเลือกครัวเรือนที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินจำนวน 10 ครัวเรือน ที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ในบ้าน ที่หมู่บ้านสวนใหม่ หมู่ที่ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ และได้ทำการลงพื้นที่สำรวจบริเวณพื้นที่ ที่จัดธนาคารน้ำใต้ดิน หลังจากคัดเลือกครัวเรือนที่ซึ่งปรากฏว่าสถานที่เหมาะแก่การขุดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ทางทีมงานได้เตรียมความพร้อมลงพื้นที่เพื่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู