ข้าพเจ้านางสาวปนัดดา สกลรัตน์ ประเภทนักศึกษา ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เดือนมิถุนายน 2564 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจแบบบูรณาการ

ในการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ได้ทำการลงพื้นที่ในตำบลกระสัง อำเภอกระสัง ได้ลงพื้นที่ปักมุด แหล่งน้ำ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร้านค้า ร้านอาหารประจำท้องถิ่นในอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์และได้เข้าสอบถามผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับการลงพื้นที่ทำโครงการธนาคารใต้น้ำ

 

หลังจากนี้ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ได้ประชุมและวางแผนเกี่ยวกับการลงพื้นที่สำรวจธนาคารน้ำใต้ดิน ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง และได้สำรวจความต้องการของชาวบ้านในเรื่องการทำธนาคารน้ำใต้ดิน และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปผล และสรุปได้ว่า มีชาวบ้านส่วนมากมีความประสงค์ต้องการที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดิน โดยข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ได้ทำการคัดพื้นที่สำหรับการทำธนาคารน้ำใต้ดินจำนวน 10 จุด เป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้ติดต่อเพื่อนัดกับผู้ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลกระสังอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อที่จะไปทำดำเนินการ   https://youtu.be/3Xow9S98sU4.        

อื่นๆ

เมนู