ข้าพเจ้านางสาวอทิติยา นครไชย ประเภทนักศึกษา ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เดือนมิถุนายน 2564 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำธนาคารน้ำใต้ดินของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อพัฒนาหมู่บ้านและเศรษฐกิจตามโครงการ

ข้าพเจ้าได้สอบถามความต้องการของชาวบ้านและประชาชนคนอื่นๆในการประสงค์ที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินและได้ทราบสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือนว่ามีปัญหาด้านอะไรบ้างในบ้านของตนเอง

ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและขอขอบคุณอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ทำงานและช่วยกันอย่างเป็นทีม

อื่นๆ

เมนู