ข้าพเจ้านางสาวเสาวลักษณ์ บัวสิม ประเภทนักศึกษา ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เดือนกรกฏาคม 2564 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าและสมาชิกได้เก็บข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการขุดหลุมและมีอาจารย์ให้คำปรึกษาตลอดในการทำธนาคารน้ำใต้ดินของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านเรื่องลงพื้นที่ในเดือนนี้และพยายามดูแลป้องกันตนเองเป็นอย่างดีจากโรคโควิด-19 เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบในการลงพื้นที่ขุดหลุมและทำธนาคารน้ำใต้ดินเพราะจะได้นำมาตัดวิดิโอในการลงพื้นที่ส่งส่วนกลางทุกเดือน

ข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารย์และเจ้าหน้าที่และชาวบ้านประชาชนทุกคนที่จัดเตรียมสถานที่และช่วยกันในการขุดหลุมและทำธนาคารน้ำใต้ดินในครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี

 

 

 

อื่นๆ

เมนู