กระผม นายธีรพัฒน์ แรดดี ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)  การปฏิบัติงานในเดือนเมษายน 2564 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและข้อมูลครัวเรือน และแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ครัวเรือนและชุมชน ลงสำรวจและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในบ้านเลขที่ ที่ตกสำรวจจากรอบที่แล้ว 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 9 14  6 13 15 4 และหมู่12 และคีย์ข้อมูลลงในระบบตามแบบฟอร์ม 01-02  และมีการประชุมเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ เพื่อที่จะทำให้ชุมชนมีการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน รวมถึงเตรียมการการสำรวจข้อมูลเพื่อกรอกในแอพพิเคชันของ อว. เป็นลำดับต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู