1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. MS01(3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนประจำเดือนมีนาคม 2564

MS01(3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนประจำเดือนมีนาคม 2564

ดิฉัน นางสาวจุฑามาศ จันตรง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้จ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (3)

การปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม 2564 นี้ดิฉันและทีมงานได้เเบ่งกลุ่มกันลงพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อที่จะได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลตามฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากเชื้อโควิด-19 ในตำบลสูงเนินมีทั้งหมด 19 หมู่บ้าน กลุ่มของดิฉันได้รับผิดชอบทั้งหมด 10 หมู่ ซึ่งเเยกได้ดั้งนี้ 1.บ้านตะครองใต้ 2.บ้านบัวถนน 3.บ้านปราสาท 4.บ้านพลวง 5.บ้านหนองม่วง 6.บ้านกระทุ่ม 7.บ้านเสม็ด 8. บ้านโคกเพชร 9.บ้านโชค 10.บ้านอังกรวง

ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล แบบฟอร์ม 01 และเเบบฟอร์ม 02 ได้ลงพื้นที่สำรวจดังนี้ 1. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ลงสำรวจที่บ้านโชค หมู่ 15  และบ้านอังกรวง หมู่ 16  2.วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ลงสำรวจเก็บข้อมูลที่บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 14  3.วันที่ 1 มีนาคม 2564 ลงสำรวจข้อมูลที่บ้านกระทุ่ม หมู่ที่ 11 4.วันที่ 2 มีนาคม 2564 ลงสำรวจเก็บข้อมูลบ้านพลวง หมู่ที่ 9  5. วันที่ 4 มีนาคม 2564 ลงสำรวจข้อมูลที่บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 10  6. วันที่ 5 มีนาคม 2564 ลงสำรวจข้อมูลที่บ้านบัวถนน หมู่ที่ 4   7. วันที่ 6 มีนาคม 2564 ลงสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่บ้านเสม็ด หมู่ที่ 13  8. วันที่ 8 มีนาคม 2564 ลงสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่บ้านปราสาท หมู่ที่ 6  9.วันที่ 11 มีนาคม ลงสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่บ้านตะครองใต้ หมู่ที่ 3 และวันที่ 12 มีนาคม 2564 ได้ลงสำรวจที่บ้านตะครองใต้สำหรับหลังคาเรือนที่ยังตกหล่นไม่ได้ไปให้ข้อมูลการสำรวจในวันเเรก เพื่อความรวดเร็วเเละความสะดวกในการสำรวจเก็บข้อมูลครัวเรือนจึงขอความอนุเคราะห์กับผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้านให้ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านได้ทราบและมารวมตัวกัน ณ ศาลากลางหมู่บ้าน ของแต่ละหมู่เพื่อเป็นการสำรวจได้ง่ายขึ้น การสำรวจข้อมูลครั้งนี้เพื่อนำมาวิเคราะห์ในเชิงสถิติเเละเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ เพื่อที่จะทำให้ชุมชนมีการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนและพัฒนาในลำดับต่อไป

อื่นๆ

เมนู