ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564  MS01(3) ผู้ปฏิบัติงาน ตำบลสูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ได้ทำการแบ่งกลุ่มในการตามเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01-02 ทั้ง 19 หมู่บ้าน ในครัวเรือนที่ตกสำรวจโดยเป็นการเข้าเก็บตามบ้านในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งจะทำให้พบเจอความเป็นอยู่ของผู้คน และปัญหาที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น พร้อมกับการนำปัญหาที่พบมาวิเคราะห์ มีการประชุมกันในกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และปัญหาเพื่อพัฒนาต่อไป โดยปัญหาที่พบหลักๆคือปัญหาความยากจน การว่างงาน ผู้สูงอายุ ส่วนในเรื่องของการจัดการน้ำ ทั้งการบริโภค สาธารณูปโภค ในครัวเรือน และการเกษตร พบว่ายังต้องมีการจัดการให้มีมีประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำไว้ใช้ให้มากกว่าเท่าที่ควร เนื่องจาก ต.สูงเนิน อ.กระสัง มีข้อในเปรียบได้เรื่องของการมีแหล่งเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่ 2 แห่ง และมีพื้นที่ที่ใกล้กับชลประทาน ทั้งนี้ทางผู้ปฏิบัติงานจะขอเก็บรวมรวมข้อมูล และหาวิธีแก้ปัญหาในลำดับต่อไป

อื่นๆ

เมนู