ข้าพเจ้านางสาวอังคณา ขวัญศิวิไลย์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.ลำดวน                                                                             หลักสูตร: การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายได้ในตำบล MS02     ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่  บ้านศรีสนวน  ต.ลำดวน อ.กระสัง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชนและแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนตามเป้าหมายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1    ตำบล 1 มหาวิทยาลัย    (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงปัจจุบัน  เวลา 08.00-16.00 น. ณ  บ้านศรีสนวน  หมู่ที่ 18  ต.ลำดวน  อ.กระสัง  จ.บุรีรัมย์  ในการลงพื้นที่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนหมู่บ้านศรีสนวน ในการตอบแบบสอบถามข้อมูลเป็นอย่างดี

 

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายเก็บแบบสอบถามชุดข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน  ได้แก่  บ้านศรีสนวน หมู่ที่ 18  ต.ลำดวน  อ.กระสัง  จ.บุรีรัมย์ จากการสำรวจข้อมูลระดับบุคคลเกี่ยวกับรายได้ของครัวเรือน ภาวะด้านเศรษฐกิจ และภาวะในด้านต่างๆในชุมชน จากการสอบถามพบว่าบุคคลส่วนใหญ่ในชุมชนจะทำการเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ เพื่ออุปโภค/บริโภค และจำหน่าย ส่วนใหญ่จะพบปัญหาความยากจน รายได้ไม่เพียงพอ รายจ่ายมากกว่ารายได้ ขาดเงินในการลงทุนทำเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ และการว่างงานหลังจากการทำการเกษตร และมีความต้องการในการพัฒนาชุมชนของชาวบ้าน ให้มีอาชีพเสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านเพื่อเพิ่มรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น  และจากการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 พบว่า ไม่มีประชากรอยู่ในกลุ่มเสี่ยงและมีการป้องกัน เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และเว้นระยะห่างได้เป็นอย่างดี

 

บทสรุป

จากการสำรวจ บ้านศรีสนวน  หมู่ที่ 18  ต.ลำดวน  อ.กระสัง  จ.บุรีรัมย์  มีการเก็บแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 เพื่อที่จะนำไปพัฒนาด้านรายได้ที่มั่นคง ทางด้านการเกษตร และการพัฒนาด้านอาชีพและความเป็นอยู่ที่มั่นคง ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู