กระผม นายพฤฒิธร มีชั้นช่วง ประเภทบัณฑิต เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุปัญญายงค์ คณะอาจารย์ได้นัดหมายทีมดำเนินงาน ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามสำหรับผู้เดินทางเข้ามาพักอาศัยในจังหวัดบุรีรัมย์ (ต.8 บร)

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตามนโยบายของจังหวัดบุรีรัมย์ และให้สำรวจโฮมสเตย์ ที่พัก มีหลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว พร้อมให้ต้อนรับแก่นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ และได้จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ ในตำบลลำดวนคณะอาจารย์ได้นัดหมายทีมดำเนินงาน ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานให้แต่ละคนได้รับรู้แนวทางการอบรมใน วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

กระผมและทีมงานดำเนินงานอีก 20 คน ให้ความรู้เรื่องการทำเจลล้างมือ,เจลสบู่ ให้กับชาวบ้านและผู้ที่สนใจ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ใหญ่บ้านคณะกลุ่มอาสามัครสาธารณสุข(อสม.) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อ.กระสัง 18 หมุ่บ้าน จำนวน 60 คน โดยได้รับความรู้วิทยากร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสุรินทร์   คณะอาจารย์และทีมดำเนินานได้ทราบถึงเป้าหมายของโครงกา ในการอบรมครั้งนี้ได้วิเคราะห์หาจุดเด่น จุดอ่อน โอกาส สภาพปัญหา บริบทของชุมชน และได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนทุกท่านเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู