1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 – ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการยกระดับแบบเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

MS02 – ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการยกระดับแบบเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวหริญรัญชนา พินัยรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่  MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและกระจายรายได้ในเขตพื้นที่ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด 18 หมู่บ้าน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ 1) อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง 2) อาจารย์วณิชา แผลงรักษา 3) อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และ 4) ดร.วิษณุ  ปัญญายงค์ พร้อมทั้งคณะผู้ปฏิบัติงานจำนวน 20 คน ประกอบไปด้วย บัณฑิตจบใหม่ 10 คน นักศึกษา 5 คน และประชาชน 5 คน

คณะอาจารย์ได้มีการนัดหมายทีมผู้ปฏิบัติงานประชุม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตึก 24 คณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13:00 น.เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานให้แนวทางการปฏิบัติงานในครั้งนี้ มีทีมปฏิบัติงานทั้งหมด 20 คน โดยแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานการลงพื้นที่ออกเป็น 5 กลุ่ม ซึ่งดิฉันมีสมาชิกในกลุ่มจำนวน 3 คน ซึ่งกลุ่มของดิฉันได้รับมอบหมายลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม 01 และ 02 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 6 บ้านแซว หมู่ที่ 8 บ้านประดู่ หมู่ที่ 13 บ้านขามโคกโพธิ์  มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 343 ครัวเรือน

ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานอีก 2 คน ได้เริ่มลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน เกี่ยวกับภาวะด้านเศรษฐกิจ ด้านรายได้ของครัวเรือน และภาวะในด้านต่างๆของคนในชุมชน ได้เริ่มลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลครั้งแรก ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเริ่มลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากหมู่ที่ 8 บ้านประดู่ เป็นหมู่บ้านแรก หมู่ที่ 6 บ้านแซว เป็นลำดับที่สอง และหมู่ที่ 13 บ้านขามโคกโพธิ์ เป็นลำดับสุดท้าย ซึ่งก่อนจะลงพื้นที่ปฏิบัติงานในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายได้ทำการติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่หรือผู้นำชุมชน ให้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งลูกบ้านให้ทราบก่อนทำการสำรวจ จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน เกี่ยวกับภาวะด้านเศรษฐกิจ ด้านรายได้ของครัวเรือนและภาวะในด้านต่างๆของคนในชุมชนทั้ง 3 หมู่บ้าน พบว่าส่วนใหญ่ชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และมีรายได้หลักจากผลผลิตทางการเกษตรของตนเอง และมีการรับจ้างส่วนน้อย การสำรวจครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดี ซึ่งผู้นำชุมชนและลูกบ้านให้ความร่วมมือในการสอบแบบสอบถามเป็นอย่างดีและได้ทราบถึงข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ภายในชุมชน

 

       

         

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู