การปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ประจำเดือน เมษายน ในพื้นที่ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ดำเนินการดังนี้ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้ในโครงการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านประดู่  ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

โดยบ้านประดู่มีปัญหาเรื่องของแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภคที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ และอีกทั้งยังมีการปล่อยน้ำหลังจากการใช้ในการอุปโภคบริโภคแล้วปล่อยให้ไหลไปตามธรรมชาติ ซึ่งส่งผลให้เกิดเป็นน้ำขังไหลเสียไปตามถนนหนทาง ส่งกลิ่นเหม็นซึ่งเป็นปัญหาในชุมชนอีกปัญหาหนึ่ง ทางผู้นำชุมชนโดย ผู้ใหญ่สมปอง สุขจิตร์ พร้อมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้คิดโครงการขึ้นมา และประสานงานกับทีมปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มาให้ความรู้และช่วยปฏิบัติงานในครั้งนี้

โครงการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน) ได้รับเกียรติจากนายประสาน บรรจถรณ์  นายกองค์บริหารส่วนตำบลลำดวน มาเป็นประธานในการเปิดโครงการ ซึ่งภายในโครงการมีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของขั้นตอนวิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดินและประโยชน์ที่ได้รับจากการทำในโครงการกล่าว อีกทั้งยังมีการลงมีปฏิบัติงานการสร้างธนาคารน้ำใต้ร่วมกับชุมชุน โดยในครั้งนี้มีครัวเรือนที่สนใจในการเข้าร่วมทำธนาคารใต้ดินทั้งสิ้น 10 หลังคาเรือน ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการทำธนาคารน้ำใต้ดินให้แก่คนในชุมชนและคนในตำบลลำดวนได้มาศึกษาวิธีขั้นตอนต่อไป  ซึ่งโครงการดังกล่าวได้การตอบรับจากประชาชนชาวบ้านประดู่เป็นอย่างดี ทั้งการต้อนรับที่อบอุ่นจากชาวบ้าน

ผลจากการปฏิบัติงานทำให้บริเวณที่ที่เคยมีน้ำท่วมขัง ปล่อยให้นำ้เสียก็ไหลลงธนาคารน้ำใต้ดินที่กลุ่มปฏิบัติงานได้ร่วมมือกันทำกับชาวบ้าน ซึ่งทำให้หมดปัญหาไปอีกหนึ่งแต่ต้องติดตามในระยะยาวในเรื่องของดึงน้ำจากธนาคารน้ำใต้ดินมาใช้

อื่นๆ

เมนู