การปฏิบัติงานในการเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

รายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

พื้นที่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ประจำเดือน มีนาคม  ในพื้นที่ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้ดำเนินการดังนี้

ภายหลังจากการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 01 02 05 และ06 เรียบร้อยแล้วนั้นข้าพเจ้าจึงได้นำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์สังเคราะห์ และได้ข้อสรุปผลในการหาจุดเด่น จุดอ่อนและโอกาสในการพัฒนาของชุมชนที่ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบคือ บ้านหินโคน ม.10 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้

จุดเด่น เนื่องด้วยบริบทของบ้านหินโคนเป็นชุมชนไทย-เขมร วัฒนธรรม ประเพณี และการปฏิบัติที่มีเอกลักษณ์โด่ดเด่น อาทิ การเข้าทรง หรือมะม็วด ประเพณีแซนโฎนตา ประเพณีเบ็นตุยฺ เบ็นทม เป็นต้น นอกจากนี้วัฒนธรรมด้านอาหารพื้นถิ่นก็มีความเป็นเอกลักษณ์อาทิ ระแวงกะดาม ระแวงเจก ขนมนางเล็ด เป็นต้น และด้วยสภาพพื้นที่เป็นชุมชนที่เพิ่มก่อตั้งได้ไม่นานทำให้ยังไม่มีประวัติหรือตำนานที่ยาวนานมากนัก มีเพียงความเชื่อด้านบรรพบรุษ และด้านศาสนาเท่านั้น ความโด่ดเด่นด้านภูมิปัญญา ชาวบ้านหินโคนมีภูมิปัญญาที่น่าอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไปอาทิ ด้านสมุนไพร ด้านอาหาร ด้านช่างตัดผมชาย ด้านการทอผ้า ด้านหมอนวดแผนโบราณ

จุดอ่อน ด้วยพื้นที่ชุมชนไม่มีแหล่งน้ำที่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ทำให้ในฤดูแล้งไม่มีน้ำในการทำเกษตรเกษตร และในการอุปโภค บริโภคในครัวเรือน และร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมดส่วนใหญ่และเลี้ยงโค กระบือ ซึ่งในบางเดือนก็ไม่มีน้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์ด้วย

 

   

อื่นๆ

เมนู