ข้าพเจ้า นางสาวรัตนวัณณ์ นาคสวัสดิ์ ผู้ปฏิบัติงานประเภท นักศึกษา ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เดือนธันวาคม ข้าพเจ้าจะสรุปการทำงานในแต่ละเดือนดังนี้

กุมภาพันธ์ ในเดือนนี้ทางผู้ปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายให้แบ่งกันไปตามแต่ละชุมชน ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ในชุมชนต้นสัก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้ทำการสำรวจเกี่ยวกับอาชีพของคนในชุมชน และปัญหาของคนในชุมชน

มีนาคม ในเดือนนี้ทางผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ลงพื้นที่สำรวจปัญหาการจัดการขยะของคนในชุมชน

เมษายน ในเดือนนี้ทางผู้ปฏิบัติงานมีการรวมทีมกันเพื่อระดมความคิดในการบริหารการจัดการขยะของในชุมชนแต่ละชุมชน

พฤษภาคม ในเดือนนี้ทางผู้ปฏิบัติงานได้มีการนำเสนอปัญหาขยะให้ผู้นำชุมชนรับรู้ว่ามีปัญหาตรงจุดไหน และจะแก้ไขยังไงภายใต้การกลับมาระบาดของสถานการณ์ Covid-19

มิถุนายน ในเดือนนี้ทางผู้ปฏิบัติงานได้มีการร่วมในการแก้ไขปัญหาและป้องกัน Covid-19 ในพื้นที่ตำบลในเมือง ได้มีการจัดกิจกรรมเชิงรุก คือ การได้มีการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ชุมชน กิจกรรมสร้าง safe zone คือ ได้มีการให้คำแนะนำในการป้องกันตัวเอง และกิจกรรมจัดหาเครื่องมือให้พร้อม คือ ได้มีการสอนให้ในชุมชนทำสบู่เพื่อใช้ในครัวเรือนและมีการแจกหน้ากากอนามัย

กรกฎาคม ในเดือนนี้ทางผู้ปฏิบัติงานได้มีการแข่งขัน U2T Hackathon โดยทางผู้ร่วมทีมได้ผ่านเข้ารอบ 40 ทีม และได้เสนอโครงการเกี่ยวกับการลดขยะและลดพลาสติก

สิงหาคม ในเดือนนี้ทางผู้ปฏิบัติงานได้มีการนำขยะมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ โดยตัวข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมทีมงานได้นำกระดาษลังแข็งสีน้ำตาล มาใช้ประโยชน์โดยการนำมาทำเป็นโคมไฟ

กันยายน ในเดือนนี้ทางผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ให้ความรู้ชุมชนในการบริหารจัดการขยะและการคัดแยกขยะแห้ง และการนำขยะเปียกมาทำเป็นปุ๋ยหมัก

ตุลาคม ในเดือนนี้ทางผู้ปฏิบัติงานได้มีการนำขยะมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ โดยทางกลุ่มข้าพเจ้าได้นำกระป๋องเครื่องดื่มและกล่องนม มาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยนำมาทำเป็นกระเป๋าสะพายข้าง, กระเป๋าใส่เอกสาร, กระถางแขวนต้นไม้, นาฬิกา, กระเป๋าขนาด A4 และกระเป๋าขนาดครึ่งA4

พฤศจิกายน ในเดือนนี้ทางผู้ปฏิบัติงานได้มีการนำขยะมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ โดยได้นำกระป๋องเครื่องดื่ม มาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยนำมาทำเป็นตระกร้า

ธันวาคม ในเดือนนี้ทางผู้ปฏิบัติงานได้มีการจัดการอบรมในการทำตระกร้าให้แก่ชุมชน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19  จึงขอตัวแทนแต่ละชุมชนมาอบรมในการทำตระกร้า และให้ตัวแทนแต่ละชุมชนได้นำความรู้ไปเผยแพร่ต่อให้ในชุมชนต่อไป

 

ในด้านการอบรม4ทักษะด้านต่างๆ มีการอบรมครบตามชั่วโมงที่กำหนดทั้งหมด

  • English Literature 24 ชั่วโมง
  • Digital Literature 32.15 ชั่วโมง
  • Social Literature 20 ชั่วโมง
  • Financial Literature 25 ชั่วโมง

 

อื่นๆ

เมนู