ข้าพเจ้า นางสาวธิดารัตน์ พัชนี ผู้ปฏิบัติงานในนามนักศึกษา ของตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนเมษายนนี้ ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มยังคงได้รับหมอบหมายให้รับผิดชอบ 6 เหมือนเดือนที่ผ่านมา ซึ่งในเดือนนี้ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจขยะในชุมชน และลงไปพบปะกับผู้นำชุมชนทั้ง 6 ชุมชนเพื่อสอบถามถึงปัญหาที่ชุมชนมีและแนวทางการแก้ไข พร้อมทั้งสอบถามเกี่ยยวกับเรื่องที่ชุมชนต้องการให้ทางหน่วยงานราชการเข้าไปช่วยเหลือ

เมื่อสมาชิกในกลุ่มได้ลงพื้นที่แล้วก็ได้นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และแยกเป็นหัวข้อออกไป โดยนำหลักการSWOT มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ โดยวิเคราะห์เป็นชุมชน และเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์ที่สุดทางหัวหน้ากลุ่มจึงได้นัดสมาชิกในกลุ่มประชุมและช่วยกันระดมความคิดเรื่องการจัดการขยะในชุมชนแต่ละชุมชนเพื่อให้มีความคิดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และข้อมูลที่ทำการวิเคราะห์นี้ก็เพื่อหาแนวทางการแก้ไขและการสร้างข้อลค่าให้กับขยะ และนำแนวทางนี้ไปเสนอให้ชุมชนต่อไป

https://youtu.be/SBUJGuuf5uw

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู