1. หน้าแรก
  2. ไม่มีหมวดหมู่
  3. MS04ข้อมูลศักยภาพตำบผลสวายจีก โครงการแปรรูปลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

MS04ข้อมูลศักยภาพตำบผลสวายจีก โครงการแปรรูปลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อบทความ  MS04ข้อมูลศักยภาพตำบผลสวายจีก โครงการแปรรูปลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวพรสุดา แก้วชนะ (ประเภทบัณฑิตจบใหม่)

หลักสูตร: MS04 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สำหรับการปฏิบัติงานดำเนินโครงการประจำเดือน พฤษภาคม ดิฉันได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้ดูแลโครงการให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ อีกทั้งยังจัดทำข้อมูล Template ของตำบลสวายจีก และหมู่ 1 บ้านสวายจีก และหมู่ 15 บ้านโคกเปราะ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 19 หมู่บ้านของตำบลสวายจีก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลศักยภาพตำบล

ตำบลสวายจีก เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 58.23 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 36,395 ไร่ ประชากรในปี พ.ศ. 2563 มีจำนวน 11,569 คน ทั้งพื้นที่ของตำบล บริหารโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก มีการเพาะปลูกพืชที่สำคัญ คือ การเพาะปลูกข้าว การรับจ้างทั่วไป เป็นหลัก และมีการปลูกผักและผลไม้ด้วย การเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคและจำหน่าย ได้แก่ สุกร ไก่ เป็ด โค กระบือ ปลา ฯลฯ เป็นต้น ผลผลิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบล คือ การทอผ้าไหมผ้าฝ้าย ผ้า ผ้าหางกระรอก ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพร เป็นต้น นอกจากนี้ตำบลสวายจีก ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น หมู่บ้านนวัตวิถีบ้านใหม่หมู่ 4 มีภูมิปัญญาท้องถิ่นฐานเศรษฐกิจพอเพียง,กลุ่มทอผ้า,กลุ่มขนมไทย,กลุ่มตีมีด,กลุ่มสมุนไพร ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ให้ได้ชื่นชม และยังมีแหล่งท่องเที่ยว วัวแดง ค่าเฟ่ Wua Daeng Café ตั้งอยู่ที่หมู่ 11 บ้านมะค่าตะวันออก คาเฟ่แห่งนี้ ภายในมีทั้งร้านอาหาร ห้องพักวิลล่า จุดแคมป์และลานแคมป์ ให้ลูกค้าได้มาพักผ่อนหย่อนใจ อีกทั้งยังมีจุดให้ถ่ายภาพสวยๆ ท่ามกลางธรรมชาติ มีทั้งเสียงนกร้องยามเช้า พร้อมทั้งกิจกรรมให้อาหารปลา โดยวัวแดงคาเฟ่อยู่ห่างจากในเมืองบุรีรัมย์ประมาณ13 กิโลเมตรห่างจากสนามช้างอารีน่า ประมาณ 10 กิโลเมตร และหมู่ 3 บ้านหนองปรือมีวัดที่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้คนในชุมชนและจังหวัดบุรีรัมย์ คือ วัดหนองปรือ (วัดหลวงปู่ด่อน) สามารถมาทำบุญกราบไหว้ขอพรหลวงปู่ด่อน ชยยโส อายุกว่า 100 ปี อดีตพระเกจิดังอีสานใต้ พระนักปฏิบัติ เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของญาติโยมในพื้นที่และนอกพื้นที่อย่างกว้างขวาง

ภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพหมู่บ้านนวัตวิถีบ้านใหม่หมู่ 4 และดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลศักยหมู่1 บ้านสวายจีก ตำบลสวายจีก

หมู่บ้านสวายจีก หมู่ 1 อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสวายจีกอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง 13 กิโลเมตร มีประชากร 735 คน มีนายช้อย อาญาเมือง เป็นผู้ใหญ่บ้าน จะมีอาชีพเกตรษกร ปลูกผัก ทำนา ปลูกข้าว การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ และรับจ้างทั่วไปเป็นส่วนใหญ่ และผลิตภัณฑ์กลุ่มโอท็อป 1 ครัวเรือน คือ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ และบางบ้านมีผลิตภัณฑ์ผ้าไหม แต่ไม่ได้ทอเองเป็นบางส่วน ในหมู่บางพื้นที่จะมีแหล่งค้าขายเล็กๆในหมู่บ้าน

ปัญหาในชุมชน หมู่ที่ 1 เช่น มีรายได้น้อย  มีผู้สูงอายุมาก ซึ่งไม่สามารถออกไปทำงานได้ จึงทำให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีรายได้น้อย มีแต่เงินผู้สูงอายุใช้ในแต่ละเดือน

 

ข้อมูลศักยหมู่15 บ้านโคกเปราะ ตำบลสวายจีก

บ้านโคกเปราะ หมู่ 15 อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ประมาณ 12 กิโลเมตร มีนายเยียร กระสังรัมย์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีประชากร 554 คน จะมีอาชีพหลากหลายอาชีพทั้งการเกษตร  การทำนาปลูกข้าว ปลูกผักเลี้ยงปลา จักสาน ทอผ้า และ ทำงานรับจ้างทั่วไป สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของบ้านโคกเปราะ หมู่ 15 ตำบลสวายจีก ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่มีแต่ทุ่งนา ทุ่งหญ้ารอบๆหมู่บ้าน

 

 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดำเนินงานในตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  คือ  ด้วยสถานะการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้การลงพื้นที่ในชุมชนไม่ค่อยสะดวกนัก พบปะชาวบ้านได้ยากขึ้น จึงให้การทำงานยากขึ้น ข้อมูลไม่ละเอีอดพอ 

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในครั้งนี้ คือ ได้ฝึก​การ​ทํางาน​กับ​ชุมชน​ที่​มี​ความ​เป็น​อยู่วิถี​ชีวิต​ที่​เป็น​กันเอง​เรียบ​ง่าย​ และ​ได้ศึกษา​เรียน​รู้​ภูมิปัญญา​ท้อง​ถิ่น​การ​ทอ​ผ้า

อื่นๆ

เมนู