กระผม นายกันตพงศ์ สาระสิทธิ์ ผู้ปฏิบัติงานในโครงการเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม กพร. รหัส MS04 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

การปฏิบัติหน้าที่ในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม กระผมได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับลงทะเบียน”เราชนะ”สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ โดยมีประชาชนผู้มารับการลงทะเบียนทั้งสิ้น 1020 คน

วันที่ 5 มีนาคม 2564 กระผมได้รับมอบหมายจากนายอำเภอให้ร่วมออกประเมินผู้ใหญ่บ้านตำบลยายแย้มวัฒนา ร่วมกับปลัดอำเภอและท้องถิ่นอำเภอ โดยออกประเมินผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7,13,14

วันที่ 12 มีนาคม 2564 กระผมได้รับมอบหมายจากอำเภอให้ออกพื้นที่เตรียมงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง วันที่ 3 เมษายน 2564

                                                   

วันที่ 15 มีนาคม 2564 กระผมได้รับมอบหมายจากนายอำเภอให้ออกพื้นที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องที่ดิน ร่วมกับปลัดอำเภอฝ่ายศูนย์ดำรงธรรม นายบุณธรรม อินธิแสง โดยออกพื้นที่เพื่ออำนวยความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่าย โดยลงพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู