โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

BURIRAM RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : BRU2T

หลักสูตร: MS04การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

           ชื่อบทความ MS04การป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่หมู่ 16 บ้านพลวง ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรีมย์

ผู้เขียน นางสาวกิตติยา เหิมฉลาด ประเภทประชาชน

ในเดิอนมิถุนายน ดิฉันได้รับมอบหมายงานประจำเดือนมิถุนายน จากอาจารย์ประจำหลักสูตรของโครงการ ให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจัดทำฐานข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการป้องกันการระบาดโรคโควิด 19 และข้อมูลผ้าพื้นบ้านของบ้านพลวง หมู่ 16 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และโครงการU2T COVID-19 WEEKการป้องกันโรคโควิด-19 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564  แต่เนื่องจากในสถานการณ์โควิด 19 ระบาดไปทั่วประเทศและในจังหวัด ซึ่งดิฉันอยู่ในเขตพื้นที่สีแดงไม่สามารถไปลงพื้นที่ได้ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 แต่ดิฉันได้ไปลงพื้นที่ก่อนแล้วเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

การป้องกันการระบาดโรคโควิด 19 ในพื้นที่ หมู่ 16 บ้านพลวง ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

จากที่ได้ลงพื้นที่เพื่อไปสอบถามข้อมูลการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในหมู่บ้าน หมู่ 16 บ้านพลวง ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้สอบถามข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้าน นายฉลวย กะชุ่มรัมย์

หมู่ 16 บ้านพลวง ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และไม่มีผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และ ณ วันที่สอบถามข้อมูล ไม่มีผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและถูกกักตัว

การป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ในหมู่บ้าน คือ อสม. เดินเคาะประตูบ้าน เพื่อบอกและเตือนให้คนในหมู่บ้านใส่ทราบถึงการป้องกันในเบื้องต้นคือการให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกจากบ้าน กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ ด้วยเจลแอลกอฮอลล์หรือสเปรย์แอลกอฮอลล์ รักษาระยะห่างต่อบุคคล และไม่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ที่จะปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 โดยจะมีจุดวัดไข้ประจำหมู่บ้าน มีการออกหนังสือคำสั่งการกักตัวของบุคคลที่เดินทางเข้าออกมาจากต่างพื้นที่ต่างจังหวัด หรือมาจากพื้นที่เสี่ยง และ อสม. ได้เชิญชวนให้คนในหมู่บ้านไปฉีดวัคซีน นอกจากจะมี อสม.เดินเคาะประตูบ้านแล้ว ยังมีประกาศเสียงตามสายเกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรคโควิด-19อีกด้วย

รายชื่อ อสม.

 1. นายสม อาญาเมือง ประธาน อสม.
 2. นายเดชคุณ กะชีรัมย์
 3. นายสุชาติ จิรัมย์
 4. นางสาวอรทัย เกรัมย์
 5. นางสาวสุนิสา กอรัมย์
 6. นางสาวอรชร ชีประโคน
 7. นาง ญนิน เครือรัมย์
 8. นายโละ จิรัมย์
 9. นายเสงี่ยม การเพียร
 10. นายจำรัส จิรัมย์
 11. นางสาวสุภาพร ทองแสน
 12. นายสวาท กะชิรัมย์
 13. นางสาวลูกไก่ สุทัศน์
 14. นายฉลวย กะชุ่มรัมย์  0619175099

ข้อมูลผ้าพื้นบ้านในพื้นที่ หมู่ 16 บ้านพลวง ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

จากที่ได้ลงพื้นที่เพื่อไปสอบถามข้อมูลผ้าพื้นบ้านในหมู่ 16 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้สอบถามข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้าน นายฉลวย กะชุ่มรัมย์ ท่านบอกว่า “เมื่อก่อนเคยมีแต่มีน้อย แต่ ณ ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้ว”

รูปภาพประกอบ

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู