กระผม นายโกวิท จะรอนรัมย์  ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานที่บ้านฝ้าย ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

“ชุมชนตำบลสวายจีกมีหมู่บ้านทั้งหมด 19 หมู่ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตกร(ทำนา,เลี้ยงสัตว์,ปลูกพืชเลี้ยงไหม)และมีการพูดภาษาเขมรเป็นภาษาท้องถิ่น”

กระผม นายโกวิท  จะรอนรัมย์ และทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชนตามแบบฟอร์ม 01และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโควิด 19 ตามฟอร์ม 02 บ้านฝ้าย ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ผมและทีมงานได้ทำการประสานงานกับผู้นำชุมชน บ้านฝ้าย ให้แจ้งกับลูกบ้านเพื่อเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามฟอร์ม 01และ02 แต่ละครัวเรือนผมได้ซักถามข้อมูลรายละเอียดที่ทางส่วนกลางให้มาและให้ข้อมูลแก่ผม รายละเอียดตามเอกสารที่เป็นแบบฟอร์ม 01และ02 เมื่อทำการสอบถามแล้วได้นำแบบสอบถามส่งต่อให้กับส่วนกลางเพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ก่อนสอบถามข้อมูล

ลูกบ้านที่ให้ข้อมูลตามแบบสอบถาม01และ02

ทีมงานลงพื้นที่สอบถามข้อมูล ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู