ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม

บ้านหนองพลวง ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

กระผม นายเกรียงศักดิ์ ศรีคูณได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ หมู่บ้านหนองพลวง ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

” ตำบลสวายจีก มีหมู่บ้านทั้งหมด 18 หมู่ ชาวบ้านส่วนใหญ่เกาะกลุ่มกันอยู่ ในพื้นที่ละแวกเดียวกัน ซึ่งใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาท้องถิ่น “

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

กระผม นายเกรียงศักดิ์  ศรีคูณ ทีมงาน และคณะอาจารย์  ได้เข้าร่วมปรึกษาการทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย โดยแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบการลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือนออกเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

กระผม นายเกรียงศักดิ์  ศรีคูณ และทีมงาน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01) และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรค covid-19 (02) ณ หมู่บ้านหนองพลวง ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

.

กระผมและทีมงานได้ทำการประสานงานกับผู้นำชุมชนบ้านหนองพลวง ให้ประสานงานกับลูกบ้านเพื่อข้อเก็บข้อมูลแบบสอบถาม (01)(02) แต่ละหลังคาเรือน กระผมได้ซักถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา และให้ข้อมูลแก่กระผม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้เป็นแบบฟอร์ม (01)(02) ในการนี้กระผมจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติ และเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

https://www.youtube.com/watch?v=kMHE4WupQA4

อื่นๆ

เมนู