1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. MS04 ศักยภาพและปัญหา เพื่อการพัฒนาพื้นที่ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ บ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

MS04 ศักยภาพและปัญหา เพื่อการพัฒนาพื้นที่ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ บ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

          ดิฉันนางสาวมัณฑนา แผ้วพลสง  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในการทำงานเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ดิฉันได้รับหมอบหมายจากอาจารย์ประจำตำบลให้รับผิดชอบในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

     

          จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล พบว่า บ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีโรงเรียนประจำหมู่บ้าน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย ในส่วนของการทำพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ ชาวบ้านจะไปเข้าร่วมทำพิธีททางศาสนาที่วัดหนองปรือ พื้นที่ภายในบ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9  เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา เลี้ยงวัว ควาย สุกร ไก่ เป็นต้น และยังมีการปลูกฝรั่งกิมจูภายในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองปรือน้อยเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจำหน่ายทั้งแบบขายปลีกเป็นกิโลกรัม โดยจะตั้งแผงขายตามข้างทางในบริเวณก่อนถึงทางเข้าหมู่บ้าน และขายส่งให้กับผู้ที่สนใจนำไปจำหน่ายต่อ  บ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9 ยังมีปัญหาเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ เช่น ถนน และไฟส่องสว่างในชุมชนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้าน ทำให้เกิดปัญหาเวลาฝนตก จะทำให้ถนนลื่น ยากต่อการสัญจรไปมาภายในชุมชน

                    

         บ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ยังมีปัญหาเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ เช่น ถนน และไฟส่องสว่างในชุมชนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้าน ทำให้เกิดปัญหาเวลาฝนตก จะทำให้ถนนลื่น ยากต่อการสัญจรไปมาภายในชุมชน

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู