กิจกรรมติดตามการตัดเย็บเสื้อผ้าจากผ้าไหม

U2T ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

                 วันที่ 28 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ ทันการ นำทีมกระผม นายเกรียงศักดิ์  ศรีคูณ และทีมงานU2T ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ลงพื้นที่บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 เพื่อติดตามผลการอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้าจาก ชาวบ้านในชุมชน ตำบลสวายจีก โดยผู้ที่ลงพื้นที่ จะต้องได้รับวัคซีนป้องกัน โควิด 19 อย่างน้อย 1 เข็ม โดยผลการติดตามการดำเนินงาน ชาวบ้านสามารถตัดเย็บเสื้อผ้าจากผ้าไหมเองได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ของการอบรมในเดือนที่ผ่านมา อีกทั้งยังมีการสนับสนุนให้มีการตัดเย็บเสื้อผ้าในรูปแบบต่างๆ เพื่อความหลากหลายในตัดเย็บชุด อีกทั้งในเดือนที่ผ่านมามีการสำรวจวัฒนธรรมท้องถิ่น สถานที่สำคัญ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการแผร่เชื่อโควิด 19 การให้ความรู้แก่ชุมชนในการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 การสำรวจการได้รับวัคซีนในแต่ละพื้นที่ การดำเนินการต่อไปของโครงการ การหาตลาดรองรับการจำหน่ายเสื้อผ้าที่ตัดเย็บ จากทั้งในพื้นที่ และในทางสื่อสังคมออนไลน์

การสำรวจวัฒนธรรม และสถานที่สำคัญเพื่อเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว  ชุมชนที่กระผมได้รับผิดชอบ คือ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6 มีวัฒนธรรมการแซนโฎนตาหรือวันสารทเขมร ซึ่งเป็นประเพณีของชาวเขมร ในพื้นที่ โดยการแซนโฎนตา จะเริ่มในวันที่ 21 กันยายน คือวันเบญตูยหรือสารทเล็ก และในช่วงต้นเดือนตุลาคมก็จะเป็น วันเบญทมหรือสารทใหญ่ สำหรับสถานที่สำคัญคือวัดเจดีย์แดงซึ่งประดิษฐาน พระไม้ตะเคึยนทอง ปางไสยาสน์ ทางโครงการจะดำเนินการส่งเสริมให้เป็นการท่องเที่ยวต่อไป

อื่นๆ

เมนู