โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวภัทราวดี เตียนไธสง ประเภทนักศึกษา ผลการปฎิบัติงานประจำเดือนกันยายน คณะจารย์และคณะปฏิบัติงานตำบลสวายจีก ได้ดำเนินการติดตามการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ได้ลงพื้นที่ร่วมกัน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ ทันการ หัวหน้าหลักสูตร MS04 ตัวแทนผู้ทอผ้าแต่ละหมู่บ้านในตำบลสวายจีก และผู้ปฏิบัติงานตามหลักสูตร MS04 เพื่อร่วมกันทำกิจกรรม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงมีการถ่ายรูปกับผลิตภัณฑ์ที่ผู้ทอผ้าแต่ละหมู่บ้านค่ะ

 

 

วิดีโอประจำเดือนกันยายน

 

อื่นๆ

เมนู