1. หน้าแรก
  2. ไม่มีหมวดหมู่
  3. ลงพื้นที่การตัดเย็บผ้าไหมของชุมชนสวายจีก

ลงพื้นที่การตัดเย็บผ้าไหมของชุมชนสวายจีก

ดิฉัน น.ส คำนวน เพาะพูน  ประเภทประชาชนทั่วไป  MS04 ตำบลสวายจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ชุมชนสวายจีก ตำบลสวายจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์และได้เห็นการตัดเย็บเสื้อผ้าของสมาชิกในชุมชนตำบลสวายจีกคนในชุมชนนี้มีความคิดสร้างสรรค์และมีฝีมือที่สวยงามได้ตัดเสื้อและกระเป๋าจากผ้าไหมที่ตนเองได้ผลิตออกมาในรูปแบบที่สวยงามมากและสร้างรายได้ให้แก่ตนเองด้วยฝีมือของถ้าถึงมากกว่าคนชุมชนตัวเอง

กระเป๋าที่ชุมชนได้ตัดมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกได้ระบายก็มีความสวยงามแตกต่างกันไปนอกนี้ยังมีวิทยากรมาช่วยให้ความรู้แกชาวบ้านชุมชนสวายจีกได้มีความเพิ่มขึ้นในการตัดแบบเสื้อได้สวยงาม

มีทั้งเสื้อแบบสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่สวยงามตามรูปแบบของชุมชนสวายจีกและบอกวิธีการผับผ้าอิย่างให้นุ่งไปแล้วดูสวยงาม

อื่นๆ

เมนู