ดิฉันนางสาวมัณฑนา แผ้วพลสง   ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงอุดมศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การปฏิบัติงานเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ดิฉันได้รับหมอบหมายจากอาจารย์ผู้ดูแลโครงการให้ลงพื้นที่ดำเนินงานติดตามผลผลิตในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก แลtการสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 คณะ​ทำงาน​และ​อาจารย์​ประจำโครง​การ ลงพื้นที่ดำเนินงานติดตามผลผลิตในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยดิฉันและคณะ​ทำงานได้สอบถามสมาชิกในโครงการเกี่ยวกับประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการและให้สมาชิกในโครงการร่วมกันแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการมากที่สุด และมีการสอบถามเกี่ยวกับผู้ที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของชาวบ้านตำบลสวายจีก เนื่องจากวัตถุประสงค์ของโครงการคือการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกชุมชนตำบลสวายจีก และเนื่องจากผลผลิตมีความต้องการต่อท้องตลาดเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ผลิตไม่ทัน จึงได้มีการสอบถามผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกิดการผลิตได้ทันต่อความต้องการและมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการกระจายรายได้และสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย

       

      

   

   

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู