ชื่อบทความ MS04 U2T COVID-19 WEEKการป้องกันโรคโควิด-19 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวพรสุดา แก้วชนะ (ประเภทบัณฑิตจบใหม่)

หลักสูตร: MS04 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ดิฉันนางสาวพรสุดา แก้วชนะ  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในกลุ่ม MS04 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน ดิฉันได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้ดูแลโครงการให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการการU2T COVID-19 WEEKการป้องกันโรคโควิด-19 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และจัดทำฐานข้อมูลเพิ่มเติมในพื้นที่รับผิดชอบ คือ หมู่ 1 บ้านสวายจีกและ หมู่ 15 บ้านโคกเปราะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน 19 หมู่บ้านของตำบลสวายจีก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 และมาตรการป้องกัน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

จากการลงพื้นที่สอบถามข้อมูลจาก นางสาว ณัฏฐานิชา หมื่นหาวงษ์ เบอร์โทร 088-4763011 เจ้าพนักงานสาธารณสุขประจำตำบลสวายจีก ปฏิบัติงานในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 ณ ตอนนี้ ตำบลสวายจีก ยังไม่พบผู้ติดเชื้อจากโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ( ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ) ประชากรในชุมชนตำบลสวายจีก รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาดไวรัสโควิด-19 และทราบถึงการป้องกันในเบื้องต้น ที่จะปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 โดยทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวายจีก จะคอยประสานการทำงานกับผู้ใหญ่บ้านและอสม. ประจำหมู่ภายในตำบล ให้คอยดูแลและแนะนำวิธีการป้องกันโรค ในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยจะมีจุดวัดไข้ประจำหมู่บ้าน มีการลงทะเบียนใบต. 8 มีการออกหนังสือคำสั่งการกักตัวของบุคคลที่เดินทางเข้าออกมาจากต่างพื้นที่ต่างจังหวัด หรือมาจากพื้นที่เสี่ยง มีมาตรการป้องกันโรค

โครงการการU2T COVID-19 WEEKการป้องกันโรคโควิด-19 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 คณะอาจารย์และคณะทำงานMS04ตำบลสวายจีก ได้ลงพื้น ณ วัดหนองปรือ ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดโครงการการU2T COVID-19 WEEKการป้องกันโรคโควิด-19 ตำบลสวายจีก โดยเป็นการรณรงณ์การป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด-19 กิจกรรมรุก คลีน เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชนตำบลสวายจีก โดยมีวิทยากรคือ นางสาว ณัฏฐานิชา หมื่นหาวงษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขประจำตำบลสวายจีก แนะนำให้ชุมชนรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาดไวรัสโควิด-19 และทราบถึงการป้องกันในเบื้องต้น ที่จะปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19

 

อื่นๆ

เมนู