ข้าพเจ้านางสาวนภสร ศิริประภา ประเภทนักศึกษา  ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในหลักสูตร  MS06 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์”

ในเดือนนี้ได้ดำเนินการลงพื้นที่ติดต่อกับผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมระดมความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในเรื่องการ แปรรูปผลิตภัณฑ์

  

และต่อมาได้มีการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก

 

การลงพื้นที่ในเดือนนี้ได้มาที่อนุสรณ์สถานประชาชน-อีสานใต้ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดบ้านโคกเขา ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณโดยรอบอนุสรณ์สถานประชาชน-อีสานใต้รายล้อมไปด้วยต้มไม้ดอกไม้มากมาย ทำให้พื้นที่บริเวณนั้นดูสงบร่มเย็น

ออกมาจากบ้านโคกเขาเพียงเล็กน้อยก็จะมาถึงที่อ่างเก็บน้ำในโครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ แก้มลิงบ้านโคกเขา ที่ซึ่งตัวข้าพเจ้าเองยังไม่เคยไปมาก่อน มองจากระยะไกลอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ดูเหมือนทะเลขนาดเล็กเป็นเพราะสีน้ำที่ออกฟ้าอมเขียวและมีความระยิบระยับจากแสงแดดที่กระทบลงบนผิวน้ำ ทำให้เมื่อถ่ายรูปออกมาได้รูปสวยเปรียบเสมือนกับถ่ายรูปที่ริมชายหาด

 

อื่นๆ

เมนู