1. หน้าแรก
  2. ไม่มีหมวดหมู่
  3. MS06 การปฏิบัติงานตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (กลุ่ม กพร.) ประจำเดือนมีนาคม

MS06 การปฏิบัติงานตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (กลุ่ม กพร.) ประจำเดือนมีนาคม

การปฏิบัติในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(กลุ่ม กพร.)ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนโนนดินแดงของนางสาวอรวรรณ หาญปัญญา ทางพัฒนาอำเภอได้มอบหมายให้นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีหน้าที่ในงานส่วนธุรการของสำนักงานเช่น การลงรับ-ส่ง เอกสาร และการติดตามแผนพัฒนาหมู่บ้านมาบันทึกข้อมูลของแต่ละตำบลลงระบบ และรายการผลแก่พัฒนาการอำเภอ เป็นหลัก
ด้านการลงพื้นที่ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้มีการลงพื้นที่ร่วมกับทางพัฒนาชุมชนในกิจกรรม เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง


โดยกิจการจัดขึ้น 2 วันคือวันที่ 3-4 มีนาคม 2564
กิจกรรมวันแรกจะเป็นพิธีเปิดงานและมีกิจกรรมจิตรอาสา มีการฟังบรรยายเรื่องเกี่ยวกับการทำการเกษตร เชิญวิทยาการมาบรรยายให้ความรู้เรื่องดิน การรักษาหน้าดินโดยการปลูกหญ้าแฝก เป็นต้น
กิจกรรมวันที่ 2 เป็นการเอามือเอาแรงปลูกผักและทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆและพิธีปิดงาน

อื่นๆ

เมนู