ข้าพเจ้า นางสาวสุชาวดี โทนุบล  ผู้ปฏิบัติงานในโครงการเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัยวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่ม กพร. รหัส MS06 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน    ณ ที่ว่าการอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ประจำที่ห้องสำนักงานอำเภอหนองกี่ และช่วยงานกลุ่มงานสำนักงาน งานปกครอง  โดยในเดือนสิงหาคม ของการทำงาน ได้รับฟังข้อมูล และได้ปฏิบัติการทำงาน  ตามการดำเนินงานในขั้นตอนงานต่างๆ อย่างถูกต้องตามที่หน่วยงานต้องการ

การปฏิบัติงานที่อำเภอหนองกี่ มีหน้าที่การดำเนินการเกี่ยวกับงานรับรอง ราชพิธี งานรัฐพิธี งานศาสนพิธี และงาน ประเพณีต่าง ๆ รวมไปถึง การลงพื้นที่บริการประชาชน และลงพื้นที่เตรียมจัดโรงพยาบาลสนามเพื่อเป็นศูนย์พักคอยแก่ผู้ป่วยโควิด-19 และประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการระบบการอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน

เพื่อให้การปฏิบัติบัติงานไปด้วยความเรียบร้อย จึงต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจ ในด้านต่างๆ ที่จะต้องปฏิบัติงานให้ปสู่ความสำเร็จเรียบร้อยโดยดี

 

บทสรุป : ได้ปฏิบัติงานในสำนักงาน ณ ที่ว่าการอำเภอหนองกี่ ในการลงพื้นที่บริการและเตรียมสถานที่ต่างๆ

Link : MS06 EP.7 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (สิงหาคม 2564)

อื่นๆ

เมนู