ในการปฏิบัติงานเดือนตุลาคม หนึ่งในภารกิจสำคัญของทีมคือการลงพื้นที่สำรวจแปลงเกษตรต่าง ๆ ในตำบลโคกมะม่วง อ. ปะคำ จ. บุรีรัมย์ โดยแบ่งเป็นกลุ่มผลไม้ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ มะม่วง ขนุน ลำไย ไผ่หวาน อินทผาลัม องุ่น ข้าวโพด สวนยางพารา โคกหนองนาโมเดล กล้วยหอม และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในพื้นที่

“ข้าวโพด” ผลผลิตทางการเกษตรที่ต้องดูแลรับผิดชอบหาข้อมูล จากการลงพื้นที่ได้ข้อมูลดังนี้
สวนที่ 1
ชื่อ : นายอนุรักษ์ ด้วงทอง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 22 บ้านปลื้มอุดม ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
ข้อมูลทางการเกษตร
ชื่อสวน : สวนข้าวโพดดงหลบ
ชื่อผลไม้ : ข้าวโพดหวาน
พันธุ์ : แปซิฟิก 59
จำนวนที่เพาะปลูก : 9 ไร่
ระยะการเพาะปลูก : ระยะเพาะปลูก
ผลิตกี่ตัน/ไร่ : 2.5 ตัน/ไร่
ต้นทุน/ไร่ : 6,700 บาท
กำไร/ไร่ : 3,000 บาท
มาตรฐาน GMP : ไม่มี
ความเป็นมา : จริงๆ เจ้าของสวนทำงานอยู่ต่างจังหวัด เพราะโควิดทำให้ตัดสินใจกลับมาอยู่บ้าน เมื่อก่อนปลูกมันสัมปะหลัง ลูกเป็นคนลงทุน พ่อแม่ปลูกให้ พอกลับมาบ้านรู้สึกว่าการปลูกมันใช้เวลานานกว่าจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิต เลยหันมาปลูกข้าวโพดแทน เพราะใช้เวลาปลูกไม่นาน เพียง 75-85 วัน ก็ได้ผลผลิต และด้วยความเป็นคนรุ่นใหม่ในการทำสวนจึงมักประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องทุนแรงในการทำการเกษตรอยู่เสมอ เป็นการลดต้นทุนในเรื่องของแรงงานและเวลา ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจ


สวนที่ 2
ชื่อ : นายตี๋ อนุกา
ที่อยู่ : หมู่ที่ 20 บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
ข้อมูลทางการเกษตร
ชื่อสวน : สวนข้าวโพดหวานพ่อใหญ่ตี๋
ชื่อผลไม้ : ข้าวโพดหวาน
พันธุ์ : 97
จำนวนที่เพาะปลูก : 7 ไร่
ระยะการเพาะปลูก : ระยะดูแล
ผลิตกี่ตัน/ไร่ : 3 ตัน/ไร่
ต้นทุน/ไร่ : 4,200 บาท
กำไร/ไร่ : 45,000 บาท ต่อ 7 ไร่
มาตรฐาน GMP : ไม่มีความเป็นมา : พ่อใหญ่ตี๋ ชาวบ้านที่แบ่งพื้นที่ในการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เลือกใช้ข้าวโพดพันธุ์ 97 ซึ่งเป็นพันธ์แบบเตี้ยเป็นหนึ่งในบุคคลที่หันมาปลูกข้าวโพดตามกระแสนิยมของพื้นที่ แต่ที่น่าสนใจคือ พ่อใหญ่ตี๋ถือเป็นบุคคลที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวการทำเกษตรได้อย่างดีเลยทีเดียว


นอกจากข้าวโพดหวานที่ลงไปเก็บข้อมูลแล้ว พื้นที่อีกหลายร้อยไร่ ที่ปลูกข้าวโพดพันธุ์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจอีกอย่างของชาวตำบลโคกมะม่วง

 

อื่นๆ

เมนู