เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564  ที่ผ่านมา คณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์   ได้จัดกิจกรรมเปิดตลาด                 “ตะลุยเดิ่น” ณ  ศาลาประชาคม บ้านเริงแก้ว หมู่ที่ 8  ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อเปิดโอกาสให้พ่อค้า แม่ค้า และเกษตรกรในตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  นำสินค้าต่าง ๆ  รวมไปถึงผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่าย              มีทั้งแบบแปรรูปและไม่แปรรูป เช่น ขนุนทวายสุก ลำไย ขนุนทอด ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า ยาสมุนไพรต่างนานาชนิด ผักสดนานาพันธุ์ ไม้ดอกไม้ประดับ และเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร นอกจากจะมีกิจกรรมซื้อขายสินค้าแล้วยังมีพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่คณะทำงาน U2T ตำบลโคกมะม่วง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานและการใช้ชีวิตต่อไป โดยจะขอนำเสนอความสำคัญของพิธีบายศรีสู่ขวัญ ดังนี้

พิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นพิธีที่สำคัญของชาวอีสาน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับขวัญและจิตใจ เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจที่ดีขึ้น          การดำเนินชีวิตของชาวอีสานแทบทุกอย่างจึงมีการบายศรีสู่ขวัญควบคู่กันไปเสมอ เป็นการเรียกร้องพลังทางจิต ช่วยให้มีพลังใจที่เข้มแข็ง สามารถฟันฝ่าภัยพิบัติต่าง ๆ  ได้ การสู่ขวัญช่วยทำให้เกิดมงคล ทำให้ดำรงอยู่ด้วยความสุขราบรื่น มีโชคลาภมากขึ้น และอาจดลปรารถนาให้ผู้ที่เคราะห์ร้ายพ้นจากสรรพเคราะห์ทั้งปวง

การบายศรีสู่ขวัญ เป็นวัฒนธรรมอันดีของชาวอีสานและชาวเหนือจัดขึ้นเพื่อเป็นการรับขวัญและเรียกขวัญของผู้ที่จากบ้านไปไกลด้วยเวลาอันยาวนาน หรือผู้ที่เพิ่งหายป่วยไข้ ตลอดจนเป็นการแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งในทางราชการ และเป็นการต้อนรับอาคันตุกะผู้มาเยือน  ซึ่งในภาคอีสานนั้น เมื่อมีการจัดงานอะไรก็ตาม ก็จะมีพิธีบายศรีสู่ขวัญควบคู่ไปด้วย การจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญก็เพื่อต้อนรับแขกนั้น มักจะทำกันอย่างสวยงามและใหญ่โต

การอนุรักษ์ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ
ส่งเสริมให้ทุกคนเห็นคุณค่า ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจ
และมั่นใจแก่ประชาชนในการปรับเปลี่ยน ตอบสนองกระแสวัฒนธรรมอื่น ๆ  อย่างเหมาะสม และจัดทำระบบเครือข่าย
สารสนเทศทางด้านวัฒนธรรมเพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานเพื่อให้ประชาชนเข้าใจ สามารถเลือกสรร ตัดสินใจ และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิต ทั้งนี้สื่อมวลชนควรมีบทบาทในการส่งเสริม และสนับสนุนงานด้านวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นด้วย

 

อื่นๆ

เมนู