1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ
  4. MS07 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน หมู่ 5 บ้านโคกปราสาท ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

MS07 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน หมู่ 5 บ้านโคกปราสาท ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้า นางสาวรวิสรา ยงอาหาร ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านโคกปราสาท หมู่ที่ 5 ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 8-18 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

จากการที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ลงสำรวจข้อมูลครัวเรือนของหมู่บ้านโคกปราสาทนั้นข้าพเจ้าได้ขออนุญาตผู้นำชุมชนบ้านโคกปราสาท นายเดชา วาปีเท (ผู้ใหญ่บ้าน) ซึ่งได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดีในการสำรวจครั้งนี้ ในการสำรวจพบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำสวน และค้าขายตามลำดับ โดยแหล่งเงินทุนจะเป็นเงินทุนตนเองและมีการกู้ยืมเป็นบางส่วน การสำรวจในครั้งนี้ยังพบว่าประชาชนหลายคนต้องการให้มีการจัดอบรมเรื่องการทำการเกษตรและอบรมการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนอีกด้วย

ข้าพเจ้านางสาวรวิสรา ยงอาหาร ได้ไปลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลกับชาวบ้านที่อาศัยในหมู่บ้านโคกปราสาท ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์และได้ถามถึงความเป็นมาของคนในหมู่บ้านแล้วนั้น ข้าพเจ้าได้ขอสอบถามข้อมูลรายละเอียดกับชาวบ้านตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา และข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่อและสรุปต่อไป

อื่นๆ

เมนู