ข้าพเจ้านางสาวสุพรรษา อดทน ประเภทนักศึกษาหลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบล เเบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

บทนำ

         ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจพืชเเละสัตว์ ในพื้นที่บ้านหนองพังศรี หมู่ที่ 8 .ไทยเจริญ .ปะคำ .บุรีรัมย์เพื่อสำรวจ เเละเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น

 

เนื้อเรื่อง

           ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจพืชเเละสัตว์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564  ซึ่งก่อนการลงสำรวจในแต่ละพื้นที่นั้น  ข้าพเจ้าได้ทำการติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชน ซึ่งการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลหมู่บ้านนั้นพบว่า

     พืชที่เกษตรกรปลูก

    พืชไร่ : กลุ่มพืชที่ต้องอาศัยพื้นที่ในการปลูกเยอะ แต่พืชจะมีการเจริญเติบโตรวดเร็ว คือ ข้าว,อ้อย, ข้าวโพด, มันสำปะหลัง

    พืชสวน : มะพร้าว, ฝรั่ง, กล้วย, ทุเรียน, ยาง, ส้มโอ

    พืชผัก : พริก, มะเขือเทศ, หอม, ผักชี 

     สัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยง

จากการสำรวจพบว่าในชุมชน นิยมเลี้ยง คือ หมู, กบ, หนูนา, ไก่, วัว, ปลา  เพื่อใช้บริโภคเเละจำหน่าย

         จากการลงพื้นที่สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้สรุปได้ว่า คนในชุมชนส่วนใหญ่ปลูกพืชเศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจเหล่านี้ไม่ใช่แค่การบริโภคของคนเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการถูกนำไปเลี้ยงสัตว์และสร้างรายได้ในครอบครัว  ทำประโยชน์ในด้านอื่น เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดด้วย

           

 

อื่นๆ

เมนู